Data publikacji : 2017-08-23

Współpraca szkoły i rodziny jako istotny czynnik optymalizacji procesów wychowania i kształcenia najmłodszego pokolenia

Anna BłasiakDział: Vol. 16, No 38 (2017): Synergia rodziny i szkoły

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych podstaw, zasad i założeń współpracy dwóch podstawowych środowisk wychowawczych – rodziny i szkoły, przed którymi zostało postawione zadanie kształtowania wartościowych cech osobowości, optymalnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przedstawiony problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytanie: jakie są fundamentalne założenia, zasady i determinanty współczesnej współpracy szkoły i rodziny, której celem jest optymalizacja procesów wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Zastosowano analizę literatury i syntezę wniosków oraz przegląd raportów z badań naukowych dotyczących podjętej problematyki.

PROCES WYWODU: W założeniach pedagogiki obecny jest pogląd dotyczący potrzeby innowacyjnej i twórczej współpracy szkoły i rodziny, która powinna mieć wielopodmiotowy charakter i opierać się na współpracy, współdziałaniu i partnerstwie realizowanym w dialogu. Odwołując się do naukowych opracowań ukazano pojęcia i założenia współpracy tych dwóch środowisk, stan aktualny, korzyści, jakie ze sobą niesie współdziałanie oraz determinanty, które to utrudniają.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych analiz wynika, że rodzina i szkoła muszą ze sobą współpracować w oparciu o partnerski dialog, aby tworzyć zharmonizowany i spójny system oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych wobec młodego pokolenia, aby zostały zaspokojone w optymalnym stopniu jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Szkoła i rodzina w ramach współpracy, której celem jest wzajemne wsparcie, powinny wypracować własny, zharmonizowany model (system) edukacyjnej działalności oparty na zaakceptowanych ideach i założeniach oraz na oczekiwaniach partnerów edukacyjnych, których winna łączyć symetryczna i partnerska relacja oraz zaangażowanie w realizację wspólnych celów i zadań.

Słowa kluczowe

współpraca szkoły i rodziny ; współdziałanie ; partnerski dialogSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP