Data publikacji : 2012-12-30

Przekaz aksjologiczny w relacji ojciec – dziecko

Magdalena ZdunDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Praca podejmuje tematykę ojcostwa w kontekście transferu wartości w rodzinie.  Pierwsza część pracy ma charakter ściśle teoretyczny i poświęcona jest analizie ról ojca w rodzinie. Transformacja systemowa, globalizacja i ponowoczesność – to trzy zidentyfikowane konteksty przeobrażeń, które stają się ostatecznie punktem wyjścia do opisu specyfiki transferu wartości w rodzinie. Część druga pracy ma charakter empiryczny i stanowi próbę zdiagnozowania jakości przekazu aksjologicznego. Badania przeprowadzono techniką ankiety audytoryjnej na celowo dobranej próbie młodzieży szkolonej.

 

The work discusses the question of fatherhood in the context of axiological transmission in the contemporary family. The first part of the work is strictly theoretical and is devoted to the analysis of father’s roles in the family. A systemic transformation, the globalization and post-modernity constitute three identified contexts of transformations which are become a starting point for the description of the specificity of the values-transfer in the family.  The second part of the work has empirical character and is a modest illustration and an attempt at diagnosing the quality of the value-transfer in the contemporary family. Research was conducted by a survey. Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

Bez nazwy

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP