Data publikacji : 2018-09-03

Wartości cenione przez pracodawców na rynku pracy w ocenie studentów studiów pierwszego stopnia

Teresa MyjakDział: Artykuły Varia

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest rozpoznanie wartości, które w przekonaniu studentów pierw­szego oraz ostatniego roku studiów stacjonarnych uczelni publicznej są cenione przez pracodaw­ców na współczesnym rynku pracy.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące wartości cenionych przez pracodawców na rynku pracy w odczuciu młodzieży akademickiej. W związku z tym, po analizie literatury przedmiotu, skonstruowano kwestionariusz ankiety, który – jako narzędzie badawcze – posłużył do przeprowadzenia badań własnych. W ar­tykule wykorzystano także wyniki badań wtórnych.

PROCES WYWODU: Punktem wyjścia w niniejszej publikacji jest analiza literatury przedmiotu dotyczącej rynku pracy i sytuacji młodzieży na tym rynku. Następnie ukazano potrzebę ciągłego uczenia się jednostki oraz różne aspekty pojęcia „wartości”. Końcową część opracowania stanowi przeprowadzone rozumowanie i analiza wyników badań własnych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przedstawione wyniki badań pozwalają wskazać wykładowcom zarządzania oraz pracodawcom, jakie wartości, z perspektywy studentów, są istotne dla pracodaw­ców na rynku pracy, a tym samym ukierunkowywać proces nauczania na kształtowanie właściwych postaw i zachowań w pracy. Badania ukazały zróżnicowane odczucia studentów wobec wartości cenionych przez pracodawców na rynku pracy. Badani studenci za największą wartość cenioną przez pracodawców na rynku pracy uznali kreatywne rozwiązywanie problemów, zaś za najmniej­szą – tworzenie przestrzeni dla własnego rozwoju.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przeprowadzony wywód pozwala sformułować ogólny wniosek, iż wartości cenione przez pracodawców w odczuciu studentów pierwszego roku studiów licencjackich różnią się nieco od opinii studentów ostatniego roku studiów licencjackich uczelni publicznej.

Słowa kluczowe

SŁOWA KLUCZOWE ; WARTOŚCI ; RYNEK PRACY ; PRACA ; EDUKACJA ; BADANIA WŁASNESzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP