Investigating into the culture of immigrants from the Far East. Challenges for entrepreneurial education

  • Agnieszka Postuła Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
  • Agnieszka Brzozowska Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The article seeks to put forward recommendations for entrepreneurial education in the area of cultural studies and is a theoretical exercise.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Our argumentation relies on a literature review and our own experience as field researchers having conducted cultural studies for years.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Cultural studies are now gaining in importance given the ever more frequent migrations of people and increasing effects of globalization processes. We note that there are a few publications on the relationship between students participation in research and entrepreneurial education. Therefore, we have decided to share our experience and analyses resulting from our studies.

RESEARCH RESULTS: Well‑designed and conducted research largely translates to reliable and accurate results that can be used in entrepreneurial education.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Cross‑cultural issues in research, especially at present, are ever more important and worth examining from the perspectives of both research and education – in particular in entrepreneurial education which increasingly involves international aspects and requires entrepreneurs and company workers to possess cross‑cultural competences.

 

CEL NAUKOWY: Artykuł o charakterze teoretycznym ma na celu sformułowanie rekomendacji dla edukacji przedsiębiorczej w obszarze badań kulturowych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W naszym dowodzeniu opieramy się na przeglądzie literatury oraz własnych doświadczeniach jako wieloletnich badaczek terenowych w obszarze badań kulturowych.

PROCES WYWODU: W dzisiejszych czasach badania kultury zyskują na znaczeniu dzięki coraz częstszym migracjom ludności i coraz bardziej odczuwalnym skutkom procesów globalizacji. W literaturze w niewystarczającym stopniu analizuje się te zjawiska. Biorąc udział w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki dotyczącym badań kulturowych w obszarze przedsiębiorczość imigrantów w Polsce, zauważamy, że liczba publikacji dotyczących samego przebiegu procesu badawczego jest jeszcze mniejsza. Dlatego też postanowiłyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami i analizami z przebiegu prowadzonych badań. W artykule poruszymy następujące wątki: wiedza o badanym terenie, rola badacza, wybór właściwej metodologii badawczej, a w szczególności: wybór metod, sposób przeprowadzenia badania oraz techniki służące analizie zebranego materiału.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Dobrze zaprojektowane i wykonane badanie w wysokim stopniu przekłada się na rzetelne i wiarygodne wyniki badań, które mogą być wykorzystywane w edukacji przedsiębiorczej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Temat międzykulturowości w badaniach – szczególnie w obecnym czasie – jest coraz bardziej istotny i warty podjęcia analiz, zarówno z perspektywy badań, jak i edukacji, szczególnie edukacji przedsiębiorczości, która coraz częściej jest przedsiębiorczością międzynarodową i wymaga kompetencji międzykulturowych od przedsiębiorców i pracowników firm.

Bibliografia

Bandura, A. (1997). Self‑efficacy. The exercise of control. New York: W.H. Freeman & Company.

Baumol, W.J. (1990). Entrepreneurship: productive, unproductive, and destructive. Journal of Political Economy, 98(5), 893-921.

Bhawuk, D. & Triandis, H. (1996). The role of culture theory in the study of culture and intercultural training. In: D.Landis & R.W. Brislin (eds.), Handbook of intercultural training. Thousand Oaks: Sage, 17-34.

Berry, J.W. & Dasen, P.R. (1974). Introduction: history and method in the cross‑cultural study of cognition. In: J.W. Berry & P.R. Dasen (eds.), Culture and Cognition. London: Methuen, 1-20.

Björk Brämberg, E. & Dahlberg, K. (2013). Interpreters in cross‑cultural interviews: A three‑way coconstruction of data. Qualitative Health Research, 23, 241-247.

Bobirca, A. & Draghici, A. (2011). Creativity and Economic Development. World Academy of Science, Engineering and Technology, 59, 887-892.

Breen, R. & Lindsay, R. (1999). Academic Research and Student Motivation. Studies in Higher Education, Vol. 24, No.1, 75-93.

Brew, A. (1999). Research and Teaching: Changing Relationships in a Changing Context. Studies in Higher Education, Vol. 24, No. 3, 291-301.

Busenitz L.W., Gomez, C., & Spencer, J.W. (2000). Country institutional profiles: unlocking entrepreneurial phenomena. Academy of Management Journal, 43(5), 994-1003.

Brzozowska, A., Glinka, B., & Postuła, A., (2014). Role of University of Creating Entrepreneurial Attitudes. Horyzonty Wychowania, 13(26), 91-104.

Brzozowska, A. & Postuła, A. (2014). The cultural determinants of entrepreneurship. An example of the Vietnamese immigrants running their own business in Poland. Problemy Zarządzania, Vol. 12, No. 4(49), 2, 117-138.

Brzozowska, A. (2015). Przedsiębiorczość imigrantów wietnamskich w Polsce. Doktorat obroniony na Wydziale Zarządzania UW, nieopublikowany.

Busenitz L.W., Gomez, C., & Spencer, J.W. (2000). Country institutional profiles: unlocking entrepreneurial phenomena. Academy of Management Journal, 43(5), 994-1003.

Cushner, K. (2007). The role of experience in the making of internationally‑minded teachers. Teacher Education Quarterly, 34(1), 27-40.

Czarniawska‑Joerges, B. (1992). Exploring Complex Organizations. A Cultural Perspective. London: Sage.

Daszkiewicz, N. (2013), Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Development.

Horyzonty Wychowania, 13(26), 165-177.

Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Fukuyama, F. (2001). Culture and Economic Development: Cultural Concerns. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 3130-3134.

Gaweł, A. (2011). Kształcenie uniwersyteckie jako czynnik wpływający na przedsiębiorczość . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 215, 71-87.

Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Polskie

Wydawnictwo Ekonomiczne. Heinonen, J. & Poikkijoki, S. (2006). An Entrepreneurial‑directed Approach to Entrepreneurship Education: Mission Impossible? Journal of Management Development, Vol. 25, No. 1, 80-94.

Hunter, A.B., Laursen, S.L., & Seymour, E. (2007). Becoming a scientist: The role of undergraduate research in student’ cognitive, personal, and professional development. Science Education, 91(1), 36-74.

Jensen, J. (1988). Research and Teaching in the Universities of Denmark: Does such an interplay really exist? Higher Education, Vol. 17, 17-26.

Laycock, A. (2011). Researching Indigenous health: A practical guide for researchers. Carlton

South, Vic: Lowitja Institute. Lê, Q. (2008). Intercultural issues in conducting health care qualitative research. Quality Research Journal, Vol. 8, 104-112).

Lopatto, D. (2009). Science in solution: The impact of undergraduate research on student learning. Tucson, AZ: The Research Corporation.

Magala, S.J. (2011). Kompetencje międzykulturowe. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana.

Orlove, B. (2002). Lines in the water: Nature and culture at Lake Titicaca. Berkeley: University of California Press.

Rachwał, T. (2010). Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms (chapter 9). In: A. Surdej, K. Wach (eds), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship. Toruń: Marszałek Publishing House, 139-156.

Popowska, M. & Starnawska, M. (2011). Formy edukacji wspierające przedsiębiorczość w Pomorskiem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 63, 182-188.

Stanner, W.E.H. (2011). The dreaming and other essays. Melbourne: Black.

Sułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka – koniec utopii? Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Vijver, F.V. (2001). The evolution of cross‑cultural research methods. In: D. Matsumoto (ed.),

The handbook of culture and psychology. New York, NY: Oxford University Press, 77-97.

Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania: Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, & B. Majewski (eds.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 120-127.

Weber, M. (1930). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. New York: Harper Collins.

Wong, J.P.-H. & Poon, M.K.-L. (2010). Bringing translation out of the shadows: Translation as an issue of methodological significance in cross‑cultural qualitative research. Journal of Transcultural Nursing: Official Journal of the Transcultural Nursing Society/Transcultural Nursing Society, 21, 151-158.

Ybema, S. & Kamsteeg, F. (2009). Making the familiar strange: A case for disengaged organizational Ethnography. In: S. Ybema, D. Yanow, H. Wels, & Kamsteeg F. (eds.), Organizational Ethnography. Studying the Complexities of Everyday Life. London: Sage Publications Ltd.

Yeager, C. Hurley‑Dasgupta, B. (2013). CMOOCS and Global Learning: An Authentic Alternative. Journal of Asynchronous Learning Networks, 17(2).

Young, M.W. (2008). Bronisław Malinowski Odyseja antropologa 1884-1920. Warszawa: Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl”.

Zbierowski, P. (2014). Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań. Horyzonty Wychowania, 13(28), 51-63.

Zhao, X., Li, H., & Rauch, A. (2012). Cross‑Country Differences in Entrepreneurial Activity: The Role of Cultural Practice and National Wealth. Frontiers of Business Research in China, 6(4), 447-474.

Żur, A. (2014). Exploring the Role of Inspiration in Entrepreneurship Education. Horyzonty Wychowania, 13(26), 179-194.

Opublikowane
2018-09-06