Data publikacji : 2018-09-06

Investigating into the culture of immigrants from the Far East. Challenges for entrepreneurial education

Agnieszka PostułaAgnieszka BrzozowskaDział: Artykuły Varia

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The article seeks to put forward recommendations for entrepreneurial education in the area of cultural studies and is a theoretical exercise.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Our argumentation relies on a literature review and our own experience as field researchers having conducted cultural studies for years.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Cultural studies are now gaining in importance given the ever more frequent migrations of people and increasing effects of globalization processes. We note that there are a few publications on the relationship between students participation in research and entrepreneurial education. Therefore, we have decided to share our experience and analyses resulting from our studies.

RESEARCH RESULTS: Well‑designed and conducted research largely translates to reliable and accurate results that can be used in entrepreneurial education.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Cross‑cultural issues in research, especially at present, are ever more important and worth examining from the perspectives of both research and education – in particular in entrepreneurial education which increasingly involves international aspects and requires entrepreneurs and company workers to possess cross‑cultural competences.

 

CEL NAUKOWY: Artykuł o charakterze teoretycznym ma na celu sformułowanie rekomendacji dla edukacji przedsiębiorczej w obszarze badań kulturowych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W naszym dowodzeniu opieramy się na przeglądzie literatury oraz własnych doświadczeniach jako wieloletnich badaczek terenowych w obszarze badań kulturowych.

PROCES WYWODU: W dzisiejszych czasach badania kultury zyskują na znaczeniu dzięki coraz częstszym migracjom ludności i coraz bardziej odczuwalnym skutkom procesów globalizacji. W literaturze w niewystarczającym stopniu analizuje się te zjawiska. Biorąc udział w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki dotyczącym badań kulturowych w obszarze przedsiębiorczość imigrantów w Polsce, zauważamy, że liczba publikacji dotyczących samego przebiegu procesu badawczego jest jeszcze mniejsza. Dlatego też postanowiłyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami i analizami z przebiegu prowadzonych badań. W artykule poruszymy następujące wątki: wiedza o badanym terenie, rola badacza, wybór właściwej metodologii badawczej, a w szczególności: wybór metod, sposób przeprowadzenia badania oraz techniki służące analizie zebranego materiału.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Dobrze zaprojektowane i wykonane badanie w wysokim stopniu przekłada się na rzetelne i wiarygodne wyniki badań, które mogą być wykorzystywane w edukacji przedsiębiorczej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Temat międzykulturowości w badaniach – szczególnie w obecnym czasie – jest coraz bardziej istotny i warty podjęcia analiz, zarówno z perspektywy badań, jak i edukacji, szczególnie edukacji przedsiębiorczości, która coraz częściej jest przedsiębiorczością międzynarodową i wymaga kompetencji międzykulturowych od przedsiębiorców i pracowników firm.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP