Data publikacji : 2019-01-16

Skłonność studentów do podejmowania działalności gospodarczej w zależności od wielkości miasta pochodzenia

Krystian BigosDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ocena czynników mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w percepcji studentów uczących się na kierunkach ekonomicznych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy podjęty w artykule wiąże się z próbą identyfikacji czynników pobudzających i zniechęcających do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez studentów. Zawarte w niniejszym artykule wnioski zostały oparte zarówno na przeglądzie literatury przedmiotu, jak również na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego metodą CAWI wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ponadto zbadano hipotezę weryfikującą istnienie stochastycznej zależności pomiędzy skłonnością do podejmowania działalności gospodarczej a wielkością miasta pochodzenia studentów z zastosowaniem testu chi-kwadrat.

PROCES WYWODU: Proces wywodu został w głównej mierze oparty na analizie wyników badań własnych przeprowadzonych na próbie 67 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak również na analizie literatury przedmiotu.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ponad połowa ankietowanych (64,2%) odpowiedziała, że w przyszłości planuje założyć własną działalność gospodarczą, z kolei reszta (35,8%) zdecydowanie zaprzeczyła, jakoby chciała prowadzić własne przedsiębiorstwo. Przeprowadzona analiza chi-kwadrat wykazała, że im większe miasto pochodzenia, tym większa skłonność do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badanie zostało przeprowadzone na próbie 67 studentów. Pokazało ono, że większość z nich chciałaby w przyszłości prowadzić swój własny biznes. Wśród czynników zniechęcających do prowadzenia własnej działalności gospodarczej wymieniono głównie dużą konkurencję na rynku oraz ryzyko zadłużenia. Wydaje się zasadne, aby nadal podejmować próby pobudzania postaw przedsiębiorczych studentów (absolwentów) poprzez informowanie ich o istniejących metodach minimalizowania ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe

Przedsiębiorczość ; edukacja ; edukacja przedsiębiorcza ; przedsiębiorczość studentówSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP