Data publikacji : 2019-01-16

Kształtowanie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole jako wyzwanie dla współczesnej edukacji wyższej

Justyna PawlakDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Artykuł ma na celu pokazanie roli i możliwych form kształtowania u studentów kompetencji potrzebnych w pracy w zróżnicowanym zespole.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Współcześnie na rynku pracy umiejętność działania w interdyscyplinarnym zespole postrzegana jest jako jedna z kluczowych kompetencji. Umiejętność ta wymaga wyższego stopnia rozwoju kompetencji miękkich niż w przypadku zespołu homogenicznego.

Kształcenie jej u studentów, uczących się zazwyczaj w grupach w ramach jednego kierunku, wymaga wykroczenia poza dotychczasowe schematy działań. W artykule zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów będących uczestnikami warsztatów międzybranżowych. Do badań wykorzystano anonimową ankietę.

PROCES WYWODU: Rozważania wprowadzające przeprowadzono na podstawie wybranej literatury przedmiotu. Omówiono w nich znaczenie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole oraz trudności z nią związane. Następnie przedstawiono innowacyjną metodę kształtowania u studentów kompetencji miękkich potrzebnych w interdyscyplinarnej pracy zespołowej oraz wyniki badań prowadzonych wśród uczestników tych zajęć.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wyników wskazuje, że studenci z jednej strony doceniają wartość tego typu zajęć, a z drugiej doświadczają szeregu trudności w pracy w zróżnicowanym zespole.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badania pokazały pewne zjawiska i problemy, które wskazują na konieczność ćwiczenia kompetencji społecznych studentów oraz potwierdzają wartość implementacji międzybranżowych rozwiązań w edukacji wyższej.

Słowa kluczowe

zarządzanie różnorodnością ; grupy interdyscyplinarne ; psychologia grupy ; edukacja wyższaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP