Data publikacji : 2019-01-16

Postawy przedsiębiorcze młodzieży szkół średnich w świetle badań ankietowych

Teresa ŁuczkaEwa GanoDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest charakterystyka postaw przedsiębiorczych młodzieży szkół średnich. W artykule przedstawiono postawy przedsiębiorcze młodzieży z punktu widzenia ich samooceny, barier i czynników motywujących do otwierania własnej działalności gospodarczej. Przedstawiono wyniki badań  zrealizowanych w grupie 600 osób, kształcących się w ostatnich klasach szkół średnich.

PROBLEM i METODY BADAWCZE: Badania przeprowadzono za pomocą  ankiety audytoryjnej wśród młodzieży szkół średnich. W badaniach przyjęto  kryterium płci, rodzaju szkoły oraz miejsca zamieszkania respondentów. Pytania dotyczyły: (1) oceny postaw przedsiębiorczych, (2) stanu wiedzy w tym zakresie, oraz  (3) barier i (4) czynników motywujących uruchamianie działalności gospodarczej.

PROCES WYWODU: Pierwszą cześć artykułu stanowią rozważania wokół definicji pojęcia przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych. W części empirycznej zawarto wyniki badań przeprowadzonych przez autorki: zbadano wybrane cechy wewnętrzne badanych uczniów, określono intencje przedsiębiorcze młodzieży, a także wskazano bariery i czynniki motywujące rozwój postaw przedsiębiorczych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Postawom przedsiębiorczym uczniów szkół średnich towarzyszy wiele barier i ograniczeń często niejednoznacznych. Gotowość do podjęcia działalności gospodarczej stymulowana jest przez wiele czynników, których działanie podlega określonemu wpływowi przyjętych kryteriów.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kształtowanie szeroko rozumianych postaw przedsiębiorczych uczniów szkół średnich poprzez dostarczanie odpowiedniej wiedzy powinno skutkować wzrostem postaw przedsiębiorczych i – w konsekwencji - liczby tworzonych przedsiębiorstw. Tendencja ta nie tylko może mieć pozytywny wpływ na wzrost nowych oraz rozwój istniejących przedsiębiorstw otwieranych przez osoby wchodzące na rynek pracy, ale również na rozwój społeczno-gospodarczy w skali lokalnej, regionalnej czy krajowej.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; postawy przedsiębiorcze ; uczniowie szkół średnichSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP