Data publikacji : 2019-03-29

Edukacja formalna na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych

Agnieszka Wioletta Świętek

http://orcid.org/0000-0002-5049-6476

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy: „Edukacja na rzecz przedsiębiorczości w zreformowanej szkole będzie przygotowywać młodzież do dorosłego życia determinowanego przez współczesne trendy cywilizacyjne”, poprzez poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania badawcze: Jakie są współczesne wyzwania cywilizacyjne dla edukacji na rzecz przedsiębiorczości? Czy edukacja na rzecz przedsiębiorczości po reformie szkolnictwa dostarczy uczniom wiedzy i umiejętności przydatnej w dorosłym życiu?

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przedmiotem badań autorki była formalna edukacja w zakresie przedsiębiorczości według wdrażanej do polskich szkół nowej podstawy programowej. W pracy zastosowano kwerendę literatury w zakresie edukacji na rzecz przedsiębiorczości i megatrendów cywilizacyjnych oraz analizę zakresu treści nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych.

PROCES WYWODU: Autorka wskazuje aktualne trendy cywilizacyjne i ich relacje z kształceniem w zakresie przedsiębiorczości. Następnie analizuje treści kształcenia podstaw przedsiębiorczości i innych przedmiotów w nowej podstawie programowej pod kątem przygotowania uczniów do dorosłego życia. Autorka zamyka artykuł, ukazując możliwości pełnej realizacji zakładanych celów odpowiadających trendom cywilizacyjnym poprzez korelację przedsiębiorczości, geografii i WOS.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości wykazała, że samodzielnie nie realizuje ona założenia przygotowania uczniów do dorosłego życia, regulowanego przez trendy cywilizacyjne, jednak jest istotną składową tego procesu.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Podstawy przedsiębiorczości przygotowują ucznia do funkcjonowania na rynku pracy i poruszania się w sferze administracyjno-urzędowej, lecz nie odwołują się do megatrendów przyszłości. Treści takie zawarte są głównie w podstawie programowej do geografii i WOS, z którymi korelacja dopełnia kształcenie w zakresie przedsiębiorczości młodzieży.

Słowa kluczowe

edukacja na rzecz przedsiębiorczości ; trendy cywilizacyjne ; megatrendy ; nowa podstawa programowa ; podstawy przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP