Data publikacji : 2019-03-29

Wolność i otwartość jako składnik aktywizacji przedsiębiorczości studentów

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja wyników badań i próba odpowiedzi na pytanie, czy wolne i otwarte oprogramowanie oraz etyka hakerska mogą być podstawą infrastruktury edukacyjnej, a tym samym elementem aktywizacji przedsiębiorczości studentów. Dodatkowo, praca zawiera próbę wskazania istoty etyki hakerskiej.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problematyka badawcza zaprezentowana w niniejszym artykule dotyczy możliwości wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania do realizacji procesu dydaktycznego. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczność stosowanych narzędzi oraz aktywizację przedsiębiorczości studentów. W ramach badania wykorzystano metodę obserwacji uczestniczącej, która stała się podstawą do zbudowania studium przypadku.

PROCES WYWODU: Artykuł składa się z czterech części. Pierwsza opisuje informacje dotyczące etyki hakerskiej oraz jej źródeł. W drugiej części zaprezentowano zagadnienia związane z wolnym i otwartym oprogramowaniem oraz możliwościami wykorzystania go do aktywizacji przedsiębiorczości. W kolejnej części autor przedstawia zagadnienia odnoszące się do przedsiębiorczości oraz sposobów jej rozpatrywania. Ostatnim elementem artykułu jest prezentacja wyników badań.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza przeprowadzonych badań wskazuje możliwość wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w procesach edukacyjnych. Tym samym istnieje możliwość wykorzystania tego oprogramowania do wzbudzenia zachowań przedsiębiorczych. Przeprowadzone badania empiryczne dowiodły, że studenci wykazują chęć używania wolnego i otwartego oprogramowania (81% respondentów). Autor wykorzystał niniejsze badanie jako podstawę do dalszych działań w tym obszarze.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych należy traktować jako niezbędny element nowoczesnego kształcenia. Artykuł analizuje główne kierunki oraz obszary w zakresie wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania. Szczegółowymi badaniami należałoby objąć różne grupy studentów, na różnych kierunkach studiów.

Słowa kluczowe

wolne i otwarte oprogramowanie ; etyka hakerska ; otwarta edukacja ; przedsiębiorczość studentówSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP