Data publikacji : 2019-01-16

Kształtowanie kompetencji studentów zgodnie z zasadami odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej

Maria UrbaniecDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza możliwości kształtowania kompetencji studentów zgodnie z zasadami odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej ukierunkowanej na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz próba oceny wyzwań z tym związanych.


PROBLEM I METODY BADAWCZE: Uniwersytety odgrywają zasadniczą rolę nie tylko w edukacji na rzecz przedsiębiorczości, lecz także w promowaniu zrównoważonej przedsiębiorczości
poprzez odpowiednie kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych studentów. Opracowanie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Wśród zastosowanych metod badawczych należy wymienić
metodę analizy i konstrukcji logicznej, metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodę analizy danych zastanych.


PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności zostanie przybliżone znaczenie kompetencji przedsiębiorczych studentów, a następnie konieczność ich kształtowania ze szczególnym uwzględnieniem
międzynarodowej inicjatywy zainicjowanej przez ONZ w zakresie „Zasad odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej”. Na tej podstawie dokonana zostanie próba oceny możliwości kształtowania
kompetencji studentów zgodnie z tymi zasadami.


WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza badawcza pozwoli określić, w jaki sposób uniwersytety wdrażają zasady odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej do programów nauczania i działalności
akademickiej. Dzięki temu uczelnie przyczyniają się do kształcenia odpowiedzialnych i etycznych menedżerów poprzez kształtowanie odpowiednich kompetencji przedsiębiorczych w zakresie wiedzy,
umiejętności oraz postaw.


WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Bardzo ważną rolę w dążeniach do zrównoważonego rozwoju odgrywa szkolnictwo wyższe, ponieważ na tym poziomie edukacji młodzież jest przygotowana do wejścia na rynek pracy. Kształtowanie kompetencji studentów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju pozwala sprostać współczesnym wyzwaniom ekologicznym i społecznym.

Słowa kluczowe

edukacja ; przedsiębiorczość ; kompetencje przedsiębiorcze ; zrównoważony rozwój ; PRMESzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP