Data publikacji : 2019-03-29

Przedsiębiorczość uczelni w kontekście zmian Ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0)

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku będzie zmieniał się model uniwersytetu przedsiębiorczego w kontekście proponowanych zmian legislacyjnych (Ustawa 2.0)?

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem naukowym jest określenie kierunku modyfikacji modelu uczelni w wyniku proponowanych zmian legislacyjnych.

PROCES WYWODU: W artykule zastosowano metodę analizy dokumentów i literatury w powyższym zakresie. Praca zawiera charakterystykę przyczyn i ograniczeń funkcjonowania modelu przedsiębiorczego w polskich uczelniach. Następnie skoncentrowano się na konsekwencjach zmian legislacyjnych od 2011 r. i analizie propozycji do zmian w ustawie (Ustawa 2.0). W końcowej części podjęta została próba określenia kierunku zmian modelu uczelni w Polsce.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W wyniku przeprowadzonej analizy uwidacznia się tendencja do dalszej koncentracji na modelu przedsiębiorczym uczelni z większym zróżnicowaniem zadań ze względu na odmienne profile szkół wyższych. Przedsiębiorczość uczelni w Polsce w dalszym ciągu dotyczyć będzie zarówno działalności naukowej, jak i dydaktycznej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Propozycje do zmian w Ustawie 2.0 uwidaczniają zwiększony nacisk i wymagania związane z działalnością naukową uczelni. Dostrzegalna jest również potrzeba zmian strukturalnych w szkołach wyższych. Wszystko to stanowić będzie duże wyzwanie dla szkolnictwa wyższego i jego pracowników po wprowadzeniu znowelizowanej Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Słowa kluczowe

system szkolnictwa wyższego ; reforma systemu szkolnictwa wyższego ; przemiany modeli szkół wyższych ; edukacja akademickaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP