Data publikacji : 2019-03-29

Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji – aspekty finansowe

Katarzyna Stabryła-Chudzio

http://orcid.org/0000-0003-3678-6132

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie możliwości finansowych Unii Europejskiej dotyczących promowania przedsiębiorczości w edukacji. W artykule zostaną scharakteryzowane fundusze, programy i inicjatywy służące wspieraniu postaw przedsiębiorczych głównie uczniów i studentów w okresie programowania 2014-2020.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Jako metoda badawcza zostanie zastosowana analiza wskaźnikowa danych finansowych oraz kwerenda i analiza aktów prawnych i dokumentów instytucji Unii Europejskiej.

PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna się od wyjaśnienia pojęcia przedsiębiorczości w edukacji, które zostało przyjęte na potrzeby niniejszego badania. W dalszych częściach opracowania skupiono się na określeniu współpracy państw członkowskich UE w obszarze edukacyjnym, zaprezentowano wydatki poszczególnych krajów na kształcenie, żeby następnie skupić się na propozycjach finansowania unijnego. Całość wywodu polega na wyjaśnieniu roli strategii Unii Europejskiej we wzmacnianiu postaw przedsiębiorczych w edukacji będącej uzupełnieniem działań narodowych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzone badania dowodzą, że państwa członkowskie i regiony pozostają w głównej mierze odpowiedzialne za procesy edukacyjne, jednak zgodnie z zasadą pomocniczości Unia Europejska jako całość powinna w przyszłości odegrać większą rolę wspierającą i koordynującą działania krajowe.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Analiza postępów w realizacji Strategii Europa 2020 pokazuje, że wykonanie założonych celów wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań i narzędzi lub wydatkowania większych środków w obrębie już istniejących funduszy na poziomie unijnym.

 

Słowa kluczowe

edukacja ; przedsiębiorczość ; polityka Unii Europejskiej ; finanse Unii EuropejskiejSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP