Data publikacji : 2019-03-29

Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ukazanie postaw uczniów szkoły średniej (przyszłych maturzystów) wobec wybranych zagadnień związanych z problematyką współczesnych wyzwań rozwoju globalnego (w tym antyglobalizmu i alterglobalizmu) w kontekście szeroko pojętych stosunków międzynarodowych.

PROBLEM i METODY BADAWCZE: Podstawowymi problemami badawczymi poddanymi analizie w publikacji są poziom znajomości przez ankietowane osoby tematyki rozwoju globalnego oraz możliwe postawy wobec wyzwań, jakie niosą procesy globalizacji. W opracowaniu dokonano analizy wybranej literatury przedmiotu w przedmiotowym zakresie, a przyjętą metodą badawczą była ankieta składająca się z 10 pytań wielokrotnego wyboru.  Autor w sposób szczegółowo omówił uzyskane odpowiedzi i podzielił się przemyśleniami związanymi z percepcją maturzystów w analizowanym zakresie.

PROCES WYWODU: Zdaniem autora artykułu wysoki poziom wiedzy uczniów o otaczającym ich świecie, znajomość współczesnych wyzwań globalizacji i rozwoju stosunków międzynarodowych może skutkować wybieraniem dalszego sprecyzowanego tematycznie modelu kształcenia, podejmowaniem w przyszłości prób rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz kreowaniem określonych postaw konsumenckich.     

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Bazując na podstawie wyników 48 ankiet (dwie klasy maturalne) autor stwierdził, iż poziom wiedzy uczniów ostatnich klas liceum w analizowanych zakresie jest na stosunkowo wysokim poziomie. Niewielka tylko część maturzystów nie spotkała się z zagadnieniami dotyczącymi antyglobalizmu i alterglobalizmu.  

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zdaniem autora część badanych maturzystów może wybrać studia ekonomiczne, a w przyszłości prezentować postawy przedsiębiorcze. Warto do programu nauczania wprowadzić więcej tematyki związanej ze świadomym budowaniem postaw konsumenckich.

Słowa kluczowe

postawy wobec globalizacji ; antyglobalizm ; alterglobalizm ; przedsiębiorczość ; postawy konsumenckieSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP