Data publikacji : 2019-03-29

Rozwój kapitału ludzkiego poprzez działania przedsiębiorcze: znaczenie przedsiębiorczości akademickiej

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza wpływu realizacji działań przedsiębiorczych w środowisku akademickim na podnoszenie jakości kapitału ludzkiego

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem sformułowano następująco: jakie kompetencje są nabywane w ramach realizacji przedsięwzięcia akademickiego? Przeprowadzoną analizę oparto na wynikach jakościowych badań empirycznych 52 przedsiębiorstw wywodzących się ze środowiska akademickiego.

PROCES WYWODU: Realizacja przedsięwzięcia akademickiego, a w szczególności przechodzenie na poszczególne etapy jego rozwoju, związana jest z pozyskaniem szeregu kompetencji. Zostały one zidentyfikowane na podstawie wykorzystaniu modelu zakładającego pięć etapów rozwoju przedsięwzięcia.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza wykazała możliwość powiązania procesu realizacji przedsięwzięcia akademickiego z procesem rozwoju kapitału ludzkiego. Uwidoczniono, iż w wyniku realizacji procesu przedsiębiorczego zmianie ulegają wszystkie komponenty kapitału ludzkiego zaangażowanego w ten proces: wiedza, umiejętności oraz zdolności.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Niezależnie od powodzenia akademickiego przedsięwzięcia biznesowego jego realizacja powoduje wzbogacenie kapitału ludzkiego. Im więcej etapów rozwoju przejdą przedsięwzięcia, tym bogatszy wachlarz kompetencji zostanie wykształcony, gdyż każdy kolejny z nich wymaga określonego, odmiennego niż etapy poprzednie zestawu cech.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; przedsiębiorczość akademicka ; kapitał ludzki ; rozwój wiedzySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP