Data publikacji : 2019-03-29

Analiza projektu "Rozwiązanie problemu w realnie funkcjonującej firmie" w ramach praktycznego profilu studiów "Przedsiębiorczość i Finanse".

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania studium przypadku jako metody wspierającej nauczanie przedsiębiorczości na uczelni wyższej w ramach praktycznego profilu studiów.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W trakcie realizacji projektów w formie studium przypadku występują niekiedy problemy po stronie studentów, jak również organizacji, które nie są przekonane do takiej formy współpracy ze środowiskiem akademickim. Analizie zostaną poddane prace studentów wykonane w ostatnich dwóch latach według przyjętych kryteriów. W ten sposób autorzy referatu będą próbowali określić i poddać ocenie problemy występujące w realizacji projektów oraz sformułować rekomendacje dla realizacji podobnych projektów w przyszłości.

PROCES WYWODU: W pierwszej części artykułu zaprezentowano zasady wykorzystania studium przypadku w ramach realizacji projektów przez studentów. Następnie zaprezentowano założenia merytoryczne dotyczące realizacji projektów w trybie czterosemestralnym na studiach I stopnia. W podsumowaniu sformułowano wnioski wraz z rekomendacjami dotyczącymi zaprezentowanej metody wspierającej proces nauczania przedsiębiorczości.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W artykule dokonano analizy 55 projektów wykonanych przez studentów w dwóch cyklach kształcenia w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018. Wskazano na główne czynniki sukcesu tego typu projektów ze szczególnym podkreśleniem ścisłej współpracy uczelni wyższej i środowiska biznesowego.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zaprezentowany sposób realizacji zajęć dydaktycznych w ramach praktycznego profilu studiów wydaje się interesujący i możliwy do rozwijania w przyszłości jako innowacyjne rozwiązanie edukacyjne.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; edukacja przedsiębiorczości ; przedsiębiorczość akademicka ; projekt edukacyjnySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP