Data publikacji : 2019-03-29

Oferta edukacyjna polskich uczelni technicznych w obszarze CSR

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie istniejącej oferty edukacyjnej polskich uczelni technicznych w obszarze CSR w świetle krajowych tendencji oraz działań podejmowanych w otoczeniu organizacji, a także wskazanie kierunków dalszych działań uczelni związanych z opracowaniem kompleksowej oferty edukacyjnej.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Istotne jest wskazanie, czy obecny kształt oferty edukacyjnej polskich publicznych uczelni technicznych odpowiada zidentyfikowanym trendom w otoczeniu
społeczno-gospodarczym szkół wyższych. W badaniach wykorzystano metodę analizy dokumentów oraz studium przypadku obejmujące 18 polskich publicznych uczelni technicznych.


PROCES WYWODU: Autorzy wskazują tendencje w zakresie rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności w Polsce, w tym działania uczelni na rzecz jej upowszechnienia. Następnie dokonują analizy aktywności uczelni w obszarze edukacji, po czym, opierając się na międzynarodowych dobrych praktykach i postulatach własnych uczelni, wskazują kierunki dalszych działań.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza stanu edukacji polskich uczelni technicznych w zakresie społecznej odpowiedzialności wskazuje obszary, które wymagają większej aktywności. Programy
studiów realizowane na 18 uczelniach technicznych nie uwzględniają obecnie w pełni przekazywania wiedzy niezbędnej w kontekście wyzwań, jakie zrównoważony rozwój stawia przed kadrami przemysłu i absolwentami uczelni technicznych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Tworzenie oferty edukacyjnej upowszechniającej ideę społecznej odpowiedzialności powinno poprzedzić opracowanie strategii CSR szkoły wyższej
uwzględniającej badania i analizy potrzeb interesariuszy. Postulaty zrównoważonego rozwoju ł a t w i e j  b y ł o b y  r e a l i z o w a ć poprzez powołanie jednostek odpowiedzialnych za te zagadnienia
w strukturach uczelni.

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność biznesu ; społeczna odpowiedzialność uczelni ; edukacja ; zrównoważony rozwój ; uczelnie techniczneSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP