Data publikacji : 2019-03-29

Sytuacja zawodowa absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych wchodzących na rynek pracy w świetle zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji zawodowej absolwentów publicznych ekonomicznych szkół wyższych i zaprezentowanie wyników analizy w kontekście aktualnych zmian zasad finansowania uczelni w Polsce.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zastosowane metody badawcze obejmują krytyczną analizę źródeł literaturowych dotyczących dopasowania oferty uczelni do potrzeb rynku pracy oraz standardową analizę parametryczno-wskaźnikową danych z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów.

PROCES WYWODU: Zaprezentowane zostały doświadczenia zagraniczne wykorzystujące wskaźniki sukcesów absolwentów na rynku pracy w mechanizmach finansowania szkolnictwa wyższego. Następnie przeprowadzono analizę względnych wskaźników zatrudnienia absolwentów w odniesieniu do publicznych wyższych szkół ekonomicznych w Polsce. Ostatnia część dotyczy możliwości zastosowania informacji zaczerpniętych z systemu monitorowania losów absolwentów w algorytmach podziału dotacji podstawowej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wskaźniki zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych kształtują się na wysokim poziomie w porównaniu do absolwentów innych typów uczelni. Z tego punktu widzenia bodźce finansowe wymuszające ograniczenie liczby studentów w szkołach ekonomicznych nie są korzystne dla gospodarki.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W celu dostosowania szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy korzystne byłoby wykorzystanie w konstrukcji algorytmów finansowania szkół wyższych informacji z systemu śledzenia Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Taka modyfikacja pozwoliłoby na dołączenie do zakładanych przez rząd projakościowych celów finansowania szkół wyższych jeszcze jednego – opartego na dopasowaniu do oczekiwań rynku pracy.

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe ; wskaźniki zatrudnienia absolwentów ; rynek pracy ; monitorowanie losów absolwentówSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP