Data publikacji : 2019-03-29

Kształcenie studentów uczelni technicznej z wykorzystaniem aktywnych metod rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności

Tadeusz PindórDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest identyfikacja aktywnych metod dydaktyki w uczelni technicznej dla rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności studentów na tle wyzwań i uwarunkowań wynikających z analizy przekształceń gospodarki w świecie i w Polsce.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem podjętym w publikacji jest efektywna forma rozwoju uzdolnień studentów w obszarze przedsiębiorczości technologicznej, stanowiącej swoisty mariaż przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Artykuł ma charakter przeglądowy, oparty jest na analizie literatury oraz doświadczeń dydaktycznych autora w zakresie problematyki restrukturyzacji gospodarki.

PROCES WYWODU: Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej przedstawiono analizę wyzwań rozwoju gospodarki światowej, uwzględniających kryteria sustainable development. Część druga zawiera identyfikację i analizę rozwoju przedsiębiorczości technologicznej studentów. W zakończeniu pomieszczono najważniejsze wnioski i stwierdzenia końcowe.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Aktywne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności: studia przypadków, projekty rozwojowe oraz scenariusze restrukturyzacji sektorów i przedsiębiorstw, są skutecznymi instrumentami uzyskania przez studentów kompetencji do podnoszenia gotowości technologicznej gospodarki, to jest zdolności do absorbowania technologii przełomowych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Dynamika upowszechniania produktów, powstałych w wyniku zastosowania technologii przełomowych, stwarza wiele zagrożeń cywilizacyjnych o nieznanej dotychczas skali. Celowe jest podjęcie przedsięwzięć formacyjnych dla odpowiedzialnego korzystania z osiągnięć wynalazców i wytwórców nowych produktów.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; innowacyjność ; aktywne metody kształcenia studentówSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP