Data publikacji : 2019-03-29

Wpływ metody wykorzystywanych w edukacji przedsiębiorczej na proces tworzenia startupów – wyniki badań

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zdiagnozowanie oddziaływania edukacji przedsiębiorczej na proces tworzenia przedsiębiorstw typu start-up.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problem badawczym jest weryfikacja następującej hipotezy: stosowanie interaktywnych metod kształcenia w edukacji przedsiębiorczej ma
pozytywny wpływ na proces tworzenia start-upów. Metodę badawczą oparto na studium literatury oraz przeprowadzonych badaniach własnych wśród właścicieli start-upów.

PROCES WYWODU: Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pierwszej części zaprezentowano rozważania teoretyczne dotyczące wpływu edukacji przedsiębiorczej na proces tworzenia
start-upu. W drugiej na podstawie przeprowadzonych badań dokonano analizy empirycznej rozważanego zagadnienia.

WYNIKI WYWODU: Ustalono, że istnieje dodatni związek korelacyjny pomiędzy wykorzystaniem interaktywnych metod a procesem tworzenia start-upów.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Programy kształcenia ukierunkowane na edukację przedsiębiorczą winny zawierać praktyczne metody, które tworzą kulturę przedsiębiorczości
i wzmacniają intencje przedsiębiorcze studentów.

Słowa kluczowe

Gaweł ; A. (2016). Wirtualne gry strategiczne ? narzędzie edukacji przedsiębiorczej czy eksperymentalna metoda badawcza w badaniach nad przedsiębiorczością? Przedsiębiorczość ? Edukacja ; 12. Harmsedukacja przedsiębiorcza ; start-up ; intencje przedsiębiorczeSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP