Data publikacji : 2019-03-29

Zarządzanie zespołem jako kompetencja przedsiębiorcy na podstawie analizy zachowań studentów

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest teoretyczne przedstawienie wybranych aspektów związanych z zarządzaniem zespołem ludzkim jako podstawową kompetencją potencjalnych przedsiębiorców.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule przyjęto założenie, że rozwój kompetencji w zakresie zarządzania zespołem ludzkim umożliwia zakładanie własnej firmy i jej rozwój. Badania empiryczne przeprowadzono metodą ilościową w postaci wywiadu audytoryjnego wśród studentów kierunków związanych z zarządzaniem na dwóch niepublicznych poznańskich uczelniach.

PROCES WYWODU: W teoretycznej części artykułu przedstawiono wpływ kompetencji menedżerów w zakresie zarządzania zespołem ludzkim na możliwość tworzenia nowych i rozwój obecnych małych i średnich przedsiębiorstw. W warstwie badawczej podjęto próbę określenia wiedzy i umiejętności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie budowania i kierowania zespołem pracowników oraz sprecyzowania ich planów zawodowych, w tym chęci założenia własnego przedsiębiorstwa.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wyników badań empirycznych wskazuje, że respondenci dość wysoko oceniają swoją wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem. Duża grupa badanych studentów planuje założyć własną firmę w przyszłości lub pracować na stanowisku kierowniczym w cudzej firmie. Jednak tylko 29% uznało, że ma wystarczającą wiedzę, by samodzielnie prowadzić przedsiębiorstwo.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki przeprowadzonych badań mogą się przyczynić do planowania obszarów kształcenia przyszłych przedsiębiorców przez określenie luk w zakresie kształcenia w dziedzinie zarządzania zespołem i przedsiębiorczości.

Słowa kluczowe

zarządzanie zespołem ; kompetencje przedsiębiorcze ; przedsiębiorczość studentówSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP