Data publikacji : 2019-01-16

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentek w kontekście konfliktu roli rodzicielskiej i zawodowej

Małgorzata RembiaszPaulina SiemieniakDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest scharakteryzowanie w oparciu o studium literatury przedmiotu oraz badania empiryczne związku pomiędzy podejmowaniem aktywności zawodowej i roli macierzyńskiej w kontekście kształtowania postaw przedsiębiorczych studentek.

PROBLEM I METODY BADAWCZE:  Podjęto próbę określenia relacji pomiędzy prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa a zakładaniem rodziny oraz sposobów radzenia sobie z konfliktem roli rodzicielskiej i zawodowej na tle uwarunkowań  ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Badania  empiryczne przeprowadzono metodą ilościową w postaci wywiadu audytoryjnego przeprowadzonego wśród studentów kierunków związanych z zarządzaniem na dwóch niepublicznych poznańskich uczelniach.

PROCES WYWODU: Pomimo, że zagadnienie przedsiębiorczości kobiet nie w światowej literaturze przedmiotu nowe, ciągle jeszcze brakuje polskich opracowań na ten temat. Autorki artykułu odnoszą się do przekonania, że kobiety ograniczają pracę zawodową głównie w wyniku uwarunkowań społeczno-kulturowych, czyli ze względu na uwewnętrznione przeświadczenie odnośnie priorytetowych i właściwych dla kobiet rodzajów aktywności. Na bazie rozważań teoretycznych zbadano przekonania studentów – potencjalnych przedsiębiorców w zakresie planów zawodowych i rodzinnych oraz oceny możliwości prowadzenia przez kobiety własnej firmy jako szansy na redukcję tego konfliktu praca-rodzina..

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zgodnie z badaniami empirycznymi studentki wykazywały mniejszą aktywność przedsiębiorczą i rzadziej planowały założenie własnej firmy na rzecz objęcia stanowiska kierowniczego w cudzej firmie. Kobiety częściej niż mężczyźni uzależniają  podjęcie roli rodzicielskiej od osiągniętej pozycji zawodowej. Ponadto większość respondentów uznała, że kobiety doświadczają większego niż mężczyźni konfliktu między pełnieniem roli zawodowej i rodzicielskiej. Szansą na jego rozwiązanie jest prowadzanie własnej działalności gospodarczej.

 

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki badań mogą przyczynić się do określenia kierunków polityki społecznej, propagującej łączenie rozwoju zawodowego z podejmowaniem funkcji rodzicielskich. W podjętych rozważaniach wskazuje się, że przedsiębiorczość jest formą, która ułatwiając elastyczne łączenie ról społecznych, umożliwia samorealizację jednostki, a w skali kraju prowadzi do wzrostu gospodarczego.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość kobiet ; konflikt praca-rodzina ; przedsiębiorczość studentówSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP