Data publikacji : 2019-01-16

Wpływ Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) na postawy przedsiębiorcze środowiska akademickiego w Polsce

Łukasz SiemieniukDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest identyfikacja wpływu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) na postawy przedsiębiorcze środowiska akademickiego w Polsce.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem naukowym publikacji jest ocena wpływu działań podejmowanych ze strony AIP na postawy przedsiębiorcze środowiska akademickiego w Polsce. Aby zrealizować cel pracy, zastosowano następujące metody badawcze: studia literatury oraz kwestionariusz ankietowy, który umożliwił ocenę skuteczności działań podejmowanych ze strony AIP w celu pobudzania postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego w Polsce.

PROCES WYWODU: Wywód przedstawiony w publikacji dotyczy istoty Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, jak również prezentuje wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród start-upów funkcjonujących w ramach poszczególnych AIP w Polsce.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych badań wynika, iż zdecydowana większość ankietowanych przed przystąpieniem do programu preinkubacji w ramach AIP wskazała na mały stopień posiadanych postaw przedsiębiorczych. Badania empiryczne wykazały, iż ankietowani, funkcjonując jako start-upy w ramach AIP, w bardzo dużym stopniu wykształcili postawy przedsiębiorcze.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego w Polsce nabiera coraz większego znaczenia dla władz, które dążą do rozwoju bardziej innowacyjnych i opartych na przedsiębiorczości gospodarek. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapewniają unikalne środowisko dla aktywności w tej dziedzinie. Pojawiły się w celu dostosowania się do poszczególnych potrzeb praktyki nauczania przyszłych przedsiębiorców oraz pomagania im w podejmowaniu pierwszych kroków w zakładaniu oraz rozwijaniu własnego biznesu. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości wspomagają przedsiębiorczość dzięki jej promowaniu i wspieraniu, co prowadzi do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, kraju.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; postawy przedsiębiorcze ; Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP