Data publikacji : 2019-03-29

Znaczenie strategii relacyjnych w stymulowaniu innowacyjności

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie strategii relacyjnych w stymulowaniu aktywności innowacyjnej podmiotów funkcjonujących w ramach struktur klastrowych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: jaki jest wpływ współpracy w klastrach na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw? W realizacji tak postawionego celu wykorzystano między innymi: studia literatury przedmiotu, analizę danych GUS dotyczących poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw z uwzględnieniem firm działających w klastrach oraz dane pochodzące z raportu The Global Innovation Index.

PROCES WYWODU: W artykule wskazano na znaczenie klastrów jako miejsca, gdzie przedsiębiorstwa, dzięki wchodzeniu w relacje z innymi podmiotami sektora biznesu, jednostkami naukowo‑badawczymi oraz organizacjami sektora publicznego, mogą budować potencjał innowacyjny.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Na podstawie analizy danych statystycznych GUS za lata 2013- 2016 podjęto próbę oceny aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw oraz zakresu współpracy w realizacji projektów innowacyjnych z innymi podmiotami sektora biznesu, jednostkami badawczo- rozwojowymi oraz instytucjami sektora publicznego.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W modelach biznesowych współczesnych przedsiębiorstw innowacje stanowią jeden z podstawowych elementów decydujących o konkurencyjności i wynikach ekonomicznych. Mając na uwadze powyższe, szczególnego znaczenia nabierają działania, których celem jest wspieranie otoczenia biznesowego oraz środowiska badawczo-rozwojowego, z uwzględnieniem obowiązujących w tym obszarze regulacji prawnych. Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość relacji współpracy w projektach innowacyjnych jest również zapewnienie dostępu do technologii i specjalistycznego wyposażenia oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu budowanie relacji zaufania i zaangażowania opartych na sprzyjającej kulturze.

Słowa kluczowe

strategie relacyjn ; klastry ; innowacje otwarteSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP