Data publikacji : 2019-03-29

MOOCs jako otwarte zasoby edukacyjne wspierające edukację dla przedsiębiorczości

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ukazanie otwartych zasobów edukacyjnych w formie platform MOOC jako instrumentu wspierającego edukację dla przedsiębiorczości.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Aby zrealizować postawiony cel wybrano takie metody badawcze, jak (i) studia literaturowe, (ii) kwerenda internetowa, (iii) studia przypadków.

PROCES WYWODU: Wywód zaprezentowany w niniejszym artkule usystematyzowano w dwóch częściach.  Po pierwsze, przedstawiono teoretyczne podstawy otwartych zasobów edukacyjnych i platform MOOC, zwłaszcza stosowanej terminologii. Po drugie, na podstawie własnej kwerendy zaprezentowano i omówiono potencjał wybranych, ważniejszych platform MOOC w Polsce i na świecie.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Platformy MOOC są świetnym narzędziem do przekazywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Tego typu rozwiązania w pełni odpowiadają współczesnym studentom, głownie z pokolenia millenialsów, czy młodszych, dla których świat cyfrowy jest naturalnym środowiskiem pracy. Na świecie dominują cztery najbardziej popularne platformy, a są to edX, Coursera, FutureLearn, czy Udacity.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Istnieje pilna potrzeba promowania wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych i platform MOOC przez polskie uczelnie, zwłaszcza zaoferowania kursów w języku polskim nie tylko dla polskich platformach, ale np. na platformie edX.

Słowa kluczowe

MOOC ; e-learning ; edukacja dla przedsiębiorczości ; otwarte zasoby edukacyjneSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP