Data publikacji : 2019-03-29

Kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie handlu międzynarodowego wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Cel naukowy: Celem artykułu jest przedstawienie i próba oceny umiejętności zawodowych w zakresie handlu międzynarodowego studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Problem i metody badawcze: Podstawowym problemem zaprezentowanym w artykule są umiejętności zawodowe w zakresie handlu międzynarodowego w odniesieniu do zdobywanej wiedzy i warunków rynku pracy. W artykule wykorzystano tradycyjne studia literaturowe z elementami krytycznej analizy zebranych materiałów, opisową analizę przypadku (analiza jakościowa) oraz elementy analizy ilościowej (proste wskaźniki statystyczne). 

Proces wywodu: W części teoretycznej na podstawie studiów nad literaturą przedmiotu sformułowano wnioski dotyczące umiejętności zawodowych i przeprowadzono przegląd badań w tym obszarze. Część empiryczna opiera się na analizie specjalności handel zagraniczny w zakresie osiąganych efektów kształcenia i kształtowania umiejętności zawodowych.  

Wyniki analizy naukowej: W literaturze przedmiotu brak jest dotychczas jednoznacznej definicji umiejętności zawodowych, uwzględniającej wszystkie najważniejsze cechy zaprezentowanej kategorii. Realizowany program kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie efektów kształcenia i zdobycie umiejętności zawodowych w zakresie handlu międzynarodowego, pozwalających im znaleźć atrakcyjną pracę na rynku.

Wnioski, innowacje, rekomendacje: Analizy rozpoznania potrzeb w zakresie umiejętności zawodowych pożądanych na rynku pracy mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zdobywania przez absolwentów uczelni atrakcyjnej pracy poprzez dostosowanie programu kształcenia do jego warunków i wymagań. 

Słowa kluczowe

umiejętności zawodowe ; efekty kształcenia ; handel międzynarodowy ; wiedza ; umiejętności ; kompetencje społeczneSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP