Otwartość na innowacje jako przejaw przedsiębiorczości ludzi młodych na przykładzie studentów uczelni krakowskich

Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska

Abstrakt


Innowacyjność, jako jedna z istotnych cech osoby przedsiębiorczej, przejawia się m.in. gotowością do przyjmowania i podejmowania działań nowych, nierutynowych i pionierskich. Najprostszym odzwierciedleniem stosunku człowieka do innowacji może być stopień otwartości na pojawiające się na rynku innowacje produktowe, co jest zgodne z popytowym podejściem do tworzenia i wdrażania innowacji na rynku. Autorki opracowania podjęły próbę diagnozy występowania otwartości na innowacje wśród ludzi młodych ­– studentów, jako jednego z przejawów przedsiębiorczości tych osób. Uzyskane wyniki badań wykazały wysoki poziom otwartości na innowacje produktowe wśród studentów krakowskich uczelni. Młodzi ludzie, będąc świadomymi konsumentami w zakresie wyboru towarów pod względem ich jakości i ceny, są zarazem osobami przedsiębiorczymi. W swych wyborach są odważni, skłonni do współpracy z przedsiębiorcami, za odpowiednim wynagrodzeniem. Być może jeszcze nie są klientami w pełni zdającymi sobie sprawę z roli, jaką odgrywają w łańcuchu wdrażania innowacji na rynek, o czym świadczy ciągle niski stopień ich kontaktów z producentami, nawet w odniesieniu do liczby składanych reklamacji. A być może producenci nie dostrzegają jeszcze potencjału młodych ludzi jako innowatorów. Ci młodzi, potencjalni innowatorzy są jednak świadomi tego, czego oczekują od produktów innowacyjnych, które ich zdaniem powinny być przede wszystkim tanie, praktyczne, wysokiej jakości i oryginalne. Z ich zdaniem z pewnością producenci powinni się liczyć.


Słowa kluczowe


innowacje; klient; konsument; osoba przedsiębiorcza; przedsiębiorca; przedsiębiorczość; przedsiębiorcza edukacja; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gatignon H., Robertson T.S., Innovative decision processes, w: Handbook of Consumer Behavior, red. T.S. Robertson, H.H. Kassarjian, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 1991.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999.

Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.

Kowalczyk I., Gutkowska K., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A., Innowacyjny konsument żywności pochodzenia zwierzęcego, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2013, 5 (90), s. 177-194.

Ling S.S., Pysarchik D.T., Choo H.J., Adopters of New Food Products in India, „Marketing Intelligence& Planning” 2005, 22 (4), s. 371-391.

Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Ocieczek W., Żelichowska M., Popytowe podejście do innowacji jako nowa koncepcja procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, s. 171-179.

Płaziak M., Człowiek przedsiębiorczy i komunikacja interpersonalna, w: Jestem przedsiębiorczy. Przedsiębiorczość w praktyce, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce, red. M. Borowiec, Edugate, Poznań 2013.

Płaziak M., Rachwał T., Entrepreneurship Courses in Spatial Management Studies in Polish Pniversities, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 110 (2014), s. 710-718.

Porter M.E, The Competetive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd., London 1990.

Rachwał, T., Płaziak, M., Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN” 2013, 251, s. 198-220.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006). 2006/962/EC, „Official Journal of the European Union”, L 394, 30.12.2006.

Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.

Steenkamp J.E.M., Hofstede F.T., International Market Segmentation: Issues and Perspectives, „International Journal of Research in Marketing” 2002, 19 (3), s. 185-213.

Strelau J., Psychologia temperamentu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Szymańska A.I., Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkcyjnych a zachowania konsumentów, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, Warszawa – Kraków 2012, s. 147-161.

Szymańska A.I., User-Driven Innovation – a Consumer as a Source of Innovation in the Enterprise, Challenges for the SME Sector in the Twenty-First Century, red. K. Zawadzki, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2012, s. 58-67.

Szymańska A.I., User-Driven Innowation (UDI) – nowe podejście do innowacji a preferencje konsumentów, w: Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i instytucjami. Wybrane zagadnienia, red. R. Pukała, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław 2012, s. 9-31.

Understanding User-Driven Innovation, Nordic Council of Ministers, Norden, Copenhagen 2006.

Venkatraman M., Price L., Differentiating between cognitive and sensory innovativeness: concepts, measurements and implications, „Journal of Business Research”, 1990, 20 (4), s. 293-315.

Wach K., Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Żelichowska M., Furman J., Koncepcja User–Driven Innovation jako element strategii otwartych innowacji, w: Przedsiębiorczość, innowacje i wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. I. Dudzik–Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2013.

Źródła internetowe:

Burzyński W., Popytowe podejście do innowacji (user-driven innowation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych, (data dostępu: 03.03.2012).

(data dostępu: 03.03.2012).

Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wydanie trzecie) (data dostępu: 17.02.2012).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.