Praktyczne aspekty kształcenia przedsiębiorczości w szkole wyższej

Janusz Dworak

Abstrakt


Rozważania autora referatu koncentrują się wokół praktycznego nauczania zarządzania w wyższych szkołach ekonomicznych. Studenci dobrze przygotowani do wykonywania zawodu będą  stanowili ważny czynnik wzrostu gospodarczego regionu i kraju. Referat ma charakter metodologiczno-praktyczny i został skonstruowany na schemacie teorii ugruntowanej. Zastosowana do rozważań teoretycznych metoda przez swoją elastyczność umożliwia już w trakcie badań odkrywanie korelacji między różnymi zjawiskami zachodzącymi w otoczeniu. W pierwszej części referatu podjęto próbę analizy wybranych określeń i definicji w kontekście bezrobocia wśród studentów. W drugiej natomiast przedstawiono modele upraktycznienia procesu dydaktycznego oparte na współpracy studentów z przedsiębiorstwami i samorządami.

 


Słowa kluczowe


bezrobocie wśród studentów; modele kształcenia; współpraca studentów z samorządami i przedsiębiorstwami; teoria ugruntowana; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak J., Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym i lokalnym, w: J. Adamiak i in., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2001.

Andruszkiewicz K., Potencjał konkurencyjności regionu jako podstawa strategii jego rozwoju, w: Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2005.

Blaung M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 255.

Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, GUS, Warszawa 1997, z. 243, s. 80.

Churchill G.A., Badania marketingowe: podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Derek J. i in., Słownik myśli społeczno-politycznej, Park, Bielsko-Biała 2004, s. 356.

Dworak J., Tworzenie modelu segmentacji wyższych szkół ekonomicznych z zastosowaniem teorii ugruntowanej, w: Zarządzanie szkołą wyższą II, red. J. Dworak, t. 24, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2013.

Galbraith J.K., Ekonomia a cele społeczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1992.

Kaczmarek S., Badania marketingowe, metody i techniki, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.

Konecki K.T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gegethner & Ska, Warszawa 1994.

Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Łobesko S., Systemy Informacyjne w Zarządzaniu Wiedzą i Innowacją w Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.

Olesiński Z., Predygier A., Leśniewski M., Rzepka A., Rola gmin w kreowaniu innowacyjności regionu, WSEiP, Kielce 2009.

Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2001.

Plawgo B., Koncepcja klastrów gospodarczych jako podstawa polityki regionalnej i lokalnej, w: Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej, tom 1, red. B. Plawgo, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2005.

Słownik myśli filozoficznej, Park Edukacja, Bielsko-Biała 2008.

Stobiecka J., Modele pomiaru jakości marketingowej produktów, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2010.

Sutherland J, Canwell D., Klucz do zarządzania strategicznego. Najważniejsze teorie, pojęcia, postacie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.