Promowanie przedsiębiorczości wśród studentów na przykładzie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości

Artur Wolanin

Abstrakt


W artykule przedstawiono rolę akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz dokonano krytycznej oceny ich funkcjonowania. Jako główne narzędzie badawcze zastosowano przegląd i krytykę piśmiennictwa oraz analizę dokumentów, w tym aktów prawnych oraz raportów z funkcjonowania tego typu jednostek w Polsce. Artykuł omawia funkcję akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na tle pozostałych instytucji otoczenia biznesu. Szeroko omówiono akty i ramy prawne funkcjonowania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, poświęcając sporo uwagi zadaniom, jakie realizują w obszarze edukacji i promocji przedsiębiorczości. Na podstawie występujących form organizacyjno-prawnych działania akademickich preinkubatorów i inkubatorów przedsiębiorczości, zaszeregowano je w dwie grupy – inkubatory działające w sieci ogólnopolskiej Fundacji „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości” (AIP) oraz inkubatory działające w strukturach uczelnianych jako ich jednostki organizacyjne lub podmioty zależne (np. spółki prawa handlowego). W artykule omówiono różnice podstaw prawnych i zasad ich powoływania i działalności. Na podstawie tak dokonanej, szczegółowej charakterystyki przedstawicieli form organizacyjnych akademickich inkubatorów wskazano mocne i słabe strony ich działalności. Artykuł uzupełniono o wyniki badań przedstawiające rzeczywiste oczekiwania przedsiębiorców względem tego typu ośrodków oraz społeczności akademickiej zrzeszonej w tego typu instytucjach.


Słowa kluczowe


akademickie inkubatory przedsiębiorczości; przedsiębiorczość; instytucje otoczenia biznesu; przedsiębiorczość akademicka; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akademickie Biura Karier w Polsce, bieżąca działalność i możliwości rozwoju. Raport, Rzecznik Praw Absolwenta, Warszawa 2014.

Bratnicki M., Zbierowski P., Kozłowski R., Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście badań Global Entrepreneurship Monitor, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.

Drucker P., Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles, NY: HarperCollins Publishers, New York, 1985: VIII, s. 180.

European Commission, 2005: 18; 2006: 4; 2008:10.

Kosała M., Wach K., Czynniki determinujące dyfuzję innowacji na poziomie makro, mezo i mikro, w: Makroekonomiczne i sektorowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, red. K. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2013, s. 113-129.

Kosała M, Wach K., Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności kształtujące strategie małych i średnich przedsiębiorstw (rozdział 7), w: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. J. Targalski, K. Zieliński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 121-154.

Kosała M., Wach K., Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2011, nr 866, „Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji”, s. 19-36.

Marszałek A., Analiza postaw przedsiębiorczości wśród studentów, „e-mentor” 2012, nr 3.

Marszałek A., Inkubatory przedsiębiorczości jako katalizatory wzrostu w regionie, „e-mentor” 2009, nr 4.

Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010, s. 7.

Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2011.

Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, IE, Radom–Łódź 2006.

Mażewska M., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, PARP, Warszawa 2012, s. 55.

Mażewska M., Preinkubatory i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Ośrodki innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2012, PARP, Warszawa 2012, s. 57.

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, PARP, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 Nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2006 Nr 46, poz. 328.

Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2013, nr 9, s. 246-257.

Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 120-127.

Wach K., Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

Wach K., Szkoły wyższe w służbie dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu”, nr 951 (2002), s. 263-272.

Zasiadły K., Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik po doświadczeniach międzynarodowych, PARP, Warszawa 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.