Data publikacji : 2014-03-30

Promowanie przedsiębiorczości wśród studentów na przykładzie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości

Artur WolaninDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

W artykule przedstawiono rolę akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz dokonano krytycznej oceny ich funkcjonowania. Jako główne narzędzie badawcze zastosowano przegląd i krytykę piśmiennictwa oraz analizę dokumentów, w tym aktów prawnych oraz raportów z funkcjonowania tego typu jednostek w Polsce. Artykuł omawia funkcję akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na tle pozostałych instytucji otoczenia biznesu. Szeroko omówiono akty i ramy prawne funkcjonowania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, poświęcając sporo uwagi zadaniom, jakie realizują w obszarze edukacji i promocji przedsiębiorczości. Na podstawie występujących form organizacyjno-prawnych działania akademickich preinkubatorów i inkubatorów przedsiębiorczości, zaszeregowano je w dwie grupy – inkubatory działające w sieci ogólnopolskiej Fundacji „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości” (AIP) oraz inkubatory działające w strukturach uczelnianych jako ich jednostki organizacyjne lub podmioty zależne (np. spółki prawa handlowego). W artykule omówiono różnice podstaw prawnych i zasad ich powoływania i działalności. Na podstawie tak dokonanej, szczegółowej charakterystyki przedstawicieli form organizacyjnych akademickich inkubatorów wskazano mocne i słabe strony ich działalności. Artykuł uzupełniono o wyniki badań przedstawiające rzeczywiste oczekiwania przedsiębiorców względem tego typu ośrodków oraz społeczności akademickiej zrzeszonej w tego typu instytucjach.

Słowa kluczowe

akademickie inkubatory przedsiębiorczości ; przedsiębiorczość ; instytucje otoczenia biznesu ; przedsiębiorczość akademicka ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP