Data publikacji : 2021-02-17

Dobrostan nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Eksploracja zależności pomiędzy dobrostanem nauczycielek/li wychowania przedszkolnego a ich postawami wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Użyto testu t Studenta dla prób zależnych do porównywania dwóch średnich pochodzących z jednej grupy: średniej wyniku w skali postaw oraz średniej skali psychospołecznego prosperowania. Do badań kwalifikowane/ni były/li nauczycielki/le wychowania przedszkolnego prowadzący zajęcia zdalne (427 kobiet i 2 mężczyzn).

PROCES WYWODU: W tekście zaprezentowano podstawy teoretyczne badań, metody, przebieg badań oraz wyniki z interpretacjami.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Uzyskano wyniki świadczące o tym, że im wyższy poziom do­brostanu, tym lepiej nauczycielki i nauczyciele oceniają poszczególne elementy ich rzeczywistości w czasie edukacji zdalnej. Wysoki dobrostan jest związany z dostrzeganiem możliwości wspierania fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego rozwoju dziecka, rzutuje na odczuwanie mniejszego zakresu trudności związanych z kształceniem zdalnym (lub skuteczniejszego ich poko­nywania), pozwala dostrzec rozwój własnych kompetencji zawodowych, ma związek z częstszym wykorzystywaniem elementów kształcenia zdalnego w przeszłości i planowaniem wykorzystania go w przyszłości, a także odczuwaniem pozytywnych emocji w relacjach z ludźmi, którzy wraz z na­uczycielkami tworzą społeczność danego przedszkola.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Rekomendacje dotyczą wzmacniania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego poprzez wykorzystywanie osobistych zasobów nauczy­cielek/li do kreowania środowiska pracy.

Słowa kluczowe

dobrostan ; nauczyciel przedszkola ; kształcenie na odległość ; COVID-19


DB Error: Unknown column 'Array' in 'where clause'