Data publikacji : 2020-11-23

Oddziaływania rodzicielskie w rozwijaniu uzdolnień sportowych dzieci w czasie izolacji społecznej spowodowanej pandemią Covid-19

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest poznanie doświadczeń i oddziaływań rodzicielskich zwią­zanych z rozwojem uzdolnień sportowych dzieci przed i w czasie izolacji społecznej spowodowa­nej pandemią COVID-19.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W prezentowanym artykule analizom poddano wypowiedzi rodziców odnoszące się do oddziaływań na rzecz rozwoju uzdolnień sportowych ich dzieci w sytu­acji izolacji społecznej. Metodą badań był wywiad swobodny pogłębiony.

PROCES WYWODU: Zdefiniowano kluczowe dla analizy pojęcia i scharakteryzowano znaczenie oddziaływań rodzicielskich dla rozwoju uzdolnień sportowych dzieci.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W działaniach rodziców na rzecz rozwoju uzdolnień sportowych dzieci przed pandemią najważniejsze są: wczesne rozpoznanie potencjału, decyzja o rozwijaniu zdolności, zaangażowanie opiekunów w organizację i finansowanie różnych form rozwoju, dbałość o ogólny rozwój fizyczny i zdrowie oraz udzielanie wsparcia psychicznego. W czasie izolacji społecznej spowodowanej COVID-19 działania rodziców zmieniły swój cha­rakter – pojawiła się konieczność wygospodarowania w domu miejsca i czasu na treningi oraz wsparcia organizacyjnego i psychicznego, szczególnie motywacji przy jednoczesnym godzeniu tego z nauką i pracą zdalną wszystkich członków rodziny.

Dla rodziców trudnością było to, że musieli zastąpić trenerów w domu, nie mając ku temu odpo­wiednich kompetencji, a także praca nad motywacją dziecka, by utrzymać je w regularnych trenin­gach. Natomiast analizując szanse związane z rozwojem uzdolnień sportowych wynikające z izo­lacji społecznej, uwidacznia się ich związek z konkretnymi doświadczeniami młodych sportowców.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Rodzice podczas pandemii zmuszeni zostali do przejęcia funkcji trenerów, nie mając w większości ku temu wystarczających kompetencji ani warunków domowych. Wyłączenie z opieki nad zdolnymi wyspecjalizowanych instytucji może znacząco obniżać motywacje młodych sportowców i tym samym prowadzić do zaniku osiągnięć.

Słowa kluczowe

uzdolnienia sportowe ; oddziaływania rodzicielskie ; izolacja społeczna


DB Error: Unknown column 'Array' in 'where clause'