Data publikacji : 2021-02-17

Edukacja dzieci w duchu myślenia technicznego jako przejaw społecznej odpowiedzialności klastra

Bogusław BembenekDział: Artykuły Varia

Abstrakt

CEL NAUKOWY: W artykule dokonano charakterystyki społecznie odpowiedzialnego podejścia klastra do kształtowania myślenia technicznego dzieci w ramach pozaszkolnej edukacji technicznej.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W procesie badawczym zastosowano tradycyjną metody­kę przeglądu literatury naukowej, analizę danych zastanych (desk research) i metodę studium przy­padku. W trakcie badań jakościowych metoda studium przypadku pozwoliła wpierw na pogłębioną eksplorację wybranego problemu badawczego, a następnie na jego kompleksową charakterystykę. W polskiej literaturze naukowej brakuje publikacji i szerszej dyskusji z zakresu pozaszkolnej edukacji technicznej w polskich klastrach, wyjaśniających istotę, mechanizmy oraz uwarunkowania inicjatyw i programów edukacyjnych powstających w przedsiębiorczym i innowacyjnym środowisku klastrów. Jest to relatywnie nowy obszar badań i analiz, który dostarcza wielu nurtujących pytań badawczych.

PROCES WYWODU: Badania własne, których efekty zostały zamieszczone w artykule, koncen­trowały się na analizie pozaszkolnej edukacji technicznej dzieci w klastrze. Odwołanie do eduka­cji technicznej dzieci jako przejawu społecznej odpowiedzialności klastra jest zjawiskiem ważnym, gdyż wraz z zaangażowaniem społeczności klastrowej we współczesny proces edukacji pojawiają się nowe wyzwania i możliwości.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że klastry mniej lub bardziej zaawansowane technologicznie jako organizacje uczące się i oparte na partnerstwie trójsektorowym zapewniają doskonałe warunki do sprawnej edukacji technicznej dzieci. Z jednej strony ich wyjątkowa aktywność społecznie użyteczna sprzyja ciągłemu upowszechnianiu i uspo­łecznianiu nauki, w tym transferowi wiedzy, a z drugiej wzbogaca kwestie pedagogiczne wynikające z inkluzji dzieci w dziedziny zarezerwowane dotychczas dla społeczności akademickiej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Podjęta w artykule problematyka wymaga dalszych badań i analiz. Zasadne jest uwzględnienie szerszych rozważań socjologicznych, psychologicznych i aksjologicznych nad naturą współczesnych wyzwań w zarządzaniu klastrem w obszarze inklu­zyjnego doskonalenia technicznej edukacji, która powinna sprostać różnorodnym oczekiwaniom pracodawców i wymogom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

go się rynku pracy.

Słowa kluczowe

EDUKACJA, WIEDZA, SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KLASTER, ROZWÓJ


DB Error: Unknown column 'Array' in 'where clause'