Przedsiębiorczość uczelni wyższej jako wyzwanie współczesności – kierunki zmian

Danuta Wiśniewska

Abstrakt


Szkolnictwo wyższe podlega nieustannym zmianom ze względu na działanie zróżnicowanych wpływów o charakterze globalnym, międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym. W wyniku oddziaływania różnorodnych czynników następuje przejście od tradycyjnego modelu uniwersytetu w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego. W związku z powyższym istotne staje się określenie: Jakie czynniki przyczyniły się do zmiany modelu uczelni wyższej w kierunku modelu przedsiębiorczego? Czym charakteryzuje się model przedsiębiorczy uniwersytetu? Jakie zmiany w funkcjonowaniu uczelni wyższej mogą wynikać z wprowadzenia modelu przedsiębiorczego? Celem publikacji jest odpowiedź na te pytania.


Słowa kluczowe


system szkolnictwa wyższego; szkoły wyższe; model przedsiębiorczy; model rynkowy; uniwersytet przedsiębiorczy; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonowicz D., Przyszłość uniwersytetu, jego kształtu, funkcji i wzorów działania, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 21 (2003) 1.

Biały K., Szkolnictwo wyższe w Polsce w warunkach rynkowych a proces budowani społeczeństwa opartego na wiedzy – kilka uwag krytycznych, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 28 (2006).

Boguski J., Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 33 (2009) 1.

Cylkowska-Nowak M., Geneza i rozwój szkolnictwa wyższego w Europie i na świecie, w: Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej, red. M. Cylkowska-Nowak, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2004.

Jóźwiak J., Model uczelni przedsiębiorczej a model tradycyjny – doświadczenia polskie, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 21 (2003) 1.

Leja K., Uniwersytet: tradycyjny – przedsiębiorczy – oparty na wiedzy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 28 (2006) 2.

Malewski M., Ewolucja uniwersytetu – implikacje dla kształcenia, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” (1998) 1.

Maliszewski T., Zmiany instytucjonalne w szkolnictwie wyższym w kontekście wyzwań współczesności, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 29 (2007) 1.

Marszałek A., Rola uczelni w regionie, Difin, Warszawa 2010.

Pachociński R., Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2004.

Przemiany szkolnictwa wyższego u progu XXI wieku, red. Z.P. Kruszewski, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 1999, s. 46.

Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej, red. M. Cylkowska-Nowak, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2004.

Suspitsyna T., Higher Education for Economic Advancement and Engaged Citizenship: An Analisis of the U.S. Department of Education Discourse, „The Journal of Higher Education”, 83 (2012) 1.

Theime J.K., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.