Problematyka przedsiębiorczości w programie studiów realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Sławomir Dorocki, Monika Borowiec-Gabryś

Abstrakt


Przedsiębiorczość jest jedną z kompetencji kluczowych w europejskim systemie edukacji. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości powinna odgrywać ważną rolę w programach kształcenia na wszystkich poziomach edukacji. Rozwój postaw przedsiębiorczych studentów jest ważny, aby ułatwić im wejście na rynek pracy. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola i miejsce edukacji w zakresie przedsiębiorczości na studiach oferowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Na podstawie analizy efektów kształcenia wybranych kierunków określono miejsce przedsiębiorczości pod względem tematyki kursów oferowanych w ramach studiów. Analizie poddano zapisy dotyczące efektów kształcenia w celu odpowiedzi na pytanie, na ile w programach studiów są implementowane zapisy Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego odnoszące się do przedsiębiorczości. W zakończeniu autorzy wskazali na zróżnicowane znaczenie przedsiębiorczości w kształceniu na studiach oferowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. W większości kierunków studiów problematyka ta jest marginalizowana, zwłaszcza na poziomie studiów magisterskich.

 


Słowa kluczowe


edukacja; kompetencje kluczowe; programy kształcenia; przedsiębiorczość; studia wyższe; uniwersytet Pedagogiczny w krakowie; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bombała B., Przedsiębiorczość personalistyczna – aspekt dydaktyczny, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym/ Annales. Ethics in Economic Life” 2014, vol. 17, no. 3, September 2014, s. 103-123.

Borowiec M., Rachwał T., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2011, 7, s. 321-332.

Dorocki S., Brzegowy P., Miejsce przedsiębiorczości w systemie edukacyjnym Francji i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionów. O idei l’esprit d’entreprise, „Horyzonty Wychowania” 2014, 13 (26), s. 287-302.

Piróg D., Do geography degree programmes facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of working and job-seeking graduates in Poland, „Journal of Geography in Higher Education” 2014, s. 1-20.

Piróg D., Destinations of geography graduates on the labour market in Poland and other countries, „Geographia Polonica” 2004, vol. 87/1, s. 95-112.

Piróg, D. Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy. Dylematy współczesnego rynku pracy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach” 2013, 160, s. 131-138.

Płaziak M., Rachwał T., Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia), „Horyzonty Wychowania” 2014, 13 (26), s. 249-266.

Poznańska K., Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne” 183; Innowacyjność współczesnych organizacji, cz. 2, Kierunki i wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 164-172.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dziennik Ustaw Nr 253, 2011, poz. 1520.

Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2013, 9, s. 246-257.

Wissema J.G., Technostarterzy, Dlaczego i jak?, PARP, Warszawa 2005, s. 21-39.

Zioło I., Wybrane atuty wartości edukacyjnej wyższej szkoły niepaństwowej (wyniki badań sondażowych prowadzonych w WSiZ z siedzibą w Rzeszowie, w: Problemy przemian układów regionalnych, red. Z. Zioło, Zeszyty Naukowe, Nr 3, rok III (11), cz. II, 1999, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, s. 127.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.