Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w procesie edukacji z wykorzystaniem studium przypadku i metafor zaczerpniętych ze świata sportu

Urszula Starakiewicz, Magdalena Kubów

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest problematyce edukacji przedsiębiorczej w kontekście branży sportowej. W toku poszukiwań najbardziej skutecznych metod nauczania przedsiębiorczości, autorki starają się zwrócić uwagę czytelników na niezwykłe znaczenie łączenia dwóch perspektyw celem zrozumienia istoty przedsiębiorczości. Dwie odmienne płaszczyzny działania – prowadzenie biznesu i aktywność sportowa – zostają zestawione w ramach wykorzystania studium przypadku i metafor w procesie nauczania przedsiębiorczości. Inspiracją dla autorek były doświadczenia uzyskane w trakcie pracy ze studentami. Słuchacze, poszukując odpowiedzi na pytanie, czym jest przedsiębiorczość i jak rozumieć to zjawisko, chętnie czerpią inspirację ze świata sportu, który w mniejszym lub większym stopniu jest im znany. Autorki stawiają sobie za cel prezentację możliwości wykorzystania studium przypadku oraz metafor ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu branży sportowej. W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu literatury poświęconej zastosowaniu metafor i studium przypadku w edukacji oraz przedstawiono możliwości ich wykorzystania w ramach dydaktyki przedsiębiorczości.

 


Słowa kluczowe


przedsiębiorczość; sport; metafora; studium przypadku; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badania jakościowe. Metody i narzędzia, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Broadbridge A.M., Maxwell G.A., Ogden S.M., Experiences, perceptions and expectations of retail employment for Generation Y., „Career Development International”, 12(2007)6, s. 523-544.

Bygrave W.D., Birley S., Churchill N.C., Hoy Gatewood E., Kecley R.H., Wetzel W.E., Frontiers of entrepreneurship research, MA: P&R Publications, Waltham 1995.

Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 28.01.2012.

Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2001.

Gudkova S., Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Wydawnictwo ALK, Warszawa 2008.

Gudkova S., Wywiad z przedsiębiorcą jako narzędzie w procesie nauczania przedsiębiorczości, „Problemy Zarządzania”, 1(2012)36, s. 85-98.

Gulan U., Uwarunkowania tworzenia profesji menedżerów sportowych z Polsce, praca doktorska powstała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, niepublikowana, 2012.

Hatch M. Jo, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Hyrsky K., Entrepreneurship: Metaphors and related concepts, „Journal of Enterprising Culture”, 6(4)1998

Jemielniak D., Wprowadzenie. Różnorodność metod i narzędzi w badaniach jakościowych, w: Badania jakościowe. Metody i narzędzia, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Kida G., Kreowanie postaw przedsiębiorczych studentów w ramach zajęć z forum integracji społeczno-gospodarczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, „Problemy Zarządzania” 1(2012)36, s. 194-219.

Kondycja Polaków. Czyli po co nam sport?, red. W. Fenrich, M. Stec, A. Gołdys, M. Rogaczewska. Projekt Społeczny 2102, Warszawa 2009.

Kostera M., O wyobraźni, organizacjach i zmienianiu świata w: Organizować z polotem. Wyobraźnia organizacyjna w praktyce, red. M. Kostera, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013.

Koźmiński A.K., Zagórski K., Wyobraźnia ekonomiczna w Polsce, „Studia Socjologiczne”, 2(2011)201.

Kuratko D.F., The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges, „Entrepreneurship Theory and Practice”, September 2005.

Kwiatkowski S., Organizacja i przedsiębiorczość w świetle metafory mózgu, „Prakseologia”, nr 141/2001.

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej, red. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktienė, T. Williamson, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012

Millward Brown SMG/KRC, 2009.

Morgan G., Wyobraźnia organizacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Nicholson L., Anderson A.R., News and Nuances of the Entrepreneurial Myth and Metaphor: Linguistic Games in Entrepreneurial Sense-Making and Sense-Giving, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 29, Issue 2, 2005, s. 153-172.

Ogrzyńska D., Przedsiębiorcy pasjonaci jako wzór dla rozwijania postaw przedsiębiorczych i pobudzania aktywności ludzi młodych, „Problemy Zarządzania”, 1(2012)36, s. 161-175.

Oleksyn T., Przedsiębiorczość jako kategoria złożona. Jak ją rozwijać?, „Problemy Zarządzania”, 1(2012)36, s. 8-25.

Pawłowska A., Młodzi w biznesie z perspektywy teorii rozwoju zawodowego. Wyniki badań własnych, „Problemy Zarządzania”, 1(2012)36, s. 131-143.

Projekt Wspólnego Sprawozdania o Zatrudnieniu, Komisja Europejska, Bruksela 2013.

Starakiewicz U., Kubów M., Przejawy przedsiębiorczości w sporcie w kontekście uwarunkowań kulturowych i organizacyjnych rozwoju branży, „Problemy Zarządzania” 3/2014.

Strumińska-Kutra M., Koładkiewicz I., Studium przypadku, w: Badania jakościowe. Metody i narzędzia, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Tan SS., C.K.F Ng, A problem-based learning approach to entrepreneurship educa¬tion. „Education and Training” 48, 6/2006.

Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, „Przedsiębiorczość i Edukacja” 2013/9.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.