Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych

Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników badań nad postrzeganiem podejmowania własnej działalności gospodarczej przez studentów kierunków nieekonomicznych jako wyraz ich postawy przedsiębiorczej. Badaniom poddano studentów Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wszystkich kierunków (biologia, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja), którzy od roku akademickiego 2012/2013 realizują obowiązkowy kurs z zakresu przedsiębiorczości na pierwszym roku studiów. W wyniku badań zidentyfikowano czynniki zachęcające młodych ludzi do zakładania własnej firmy, jak i bariery, z powodu których nie chcieliby podejmować własnej działalności gospodarczej. Wskazano także na brak istotnej zależności między kierunkiem studiów a rodzajem planowanej działalności gospodarczej. Artykuł kończą wnioski i rekomendacje o charakterze aplikacyjnym, w których zwraca się uwagę na konieczne zmiany w polityce państwa w odniesieniu do samozatrudnienia i rozwoju firm sektora MŚP czy firm rodzinnych oraz w zakresie kształcenia na kierunkach nieekonomicznych, na których studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin niezwiązanych z zarządzaniem firmą, ale która może być z powodzeniem wykorzystana w prowadzonym przez nich biznesie.

 


Słowa kluczowe


działalność gospodarcza; postawa przedsiębiorcza; przedsiębiorczość; programy kształcenia; studia wyższe; polska; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajzen I., The theory of planned behavior, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, vol. 50, iss. 2, 1991, s. 179-211.

Borowiec M., Rachwał T., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2011/7, s. 321-332.

Brzozowska A., Glinka B., Postuła A., Role of University in Creating Entrepreneurial Attitudes, „Horyzonty Wychowania”, vol. 13, nr 26, 2014, s. 51-72.

Cieślik J., Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 71-80.

Daszkiewicz N., Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Development, „Horyzonty Wychowania”, vol. 13, nr 26, 2014, s. 165-178.

Dorocki S., Brzegowy P., Miejsce przedsiębiorczości w systemie edukacyjnym Francji i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionów. O idei l’esprit d’entreprise, „Horyzonty Wychowania”, vol. 13, nr 26, 2014, s. 287-302.

Dorocki S., Kilar W., Rachwał T., Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2011/7, s. 308-320.

Kurek S., Rachwał T., The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union, „Europa XXI”, 19, 2010, s. 127-142.

Kwieciński L., Młodzińska-Granek A., Academic Entrepreneurship in the Humanities and Social Sciences: Research Conducted among Students of Wroclaw University, „Horyzonty Wychowania”, vol. 13, nr 26, 2014, s. 33-50.

Piróg D., Destinations of geography graduates on the labour market in Poland and other countries, „Geographia Polonica, vol. 87, iss. 1, 2014, s. 95-112.

Piróg D., Do geography degree programmes facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of working and job-seeking graduates in Poland, „Journal of Geography in Higher Education”, vol. 38, iss. 2, 2014, s. 155-174.

Piróg D., The impact of degree programme educational capital on the transition of graduates to the labour market, „Studies in Higher Education”, 2014 (on-line), s. 1-15.

Płaziak M., Rachwał T., Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia), „Horyzonty Wychowania”, vol. 13, nr 26, 2014, s. 249-266.

Płaziak M., Rachwał T., Entrepreneurship Courses in Spatial Management Studies in Polish Universities, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, vol. 110, 2014, s. 710-718.

Rachwał T., Chapter 9. Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms, w: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, red. A. Surdej, K. Wach, A. Marszałek Publishing House, Toruń, 2010, s. 139-156.

Rachwał T., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej, w: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II, red. B. Muchacka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków 2006, s. 427-434.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. 2011 nr 253 poz. 1520.

Rybkowski R., Engaged Alumni: Networking for Entrepreneurial Attitudes, „Horyzonty Wychowania”, vol. 13, nr 26, 2014, s. 91-104.

Safin K., Przedsiębiorcze zachowania studentów – stan i konsekwencje dla dydaktyki, „Horyzonty Wychowania”, vol. 13, nr 26, 2014, s. 327-340.

Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2013/9 s. 246-257.

Wach K., Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward, „Horyzonty Wychowania”, vol. 13, nr 26, 2014, s. 11-32.

Wach K., Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 120-127.

Zioło Z., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2012/8, s. 10-23.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.