Alternatywne sposoby opieki nad dzieckiem. Rozważania z perspektywy przepisu artykułu 20 Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 roku

  • Marta Prucnal-Wójcik Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: marta.prucnal@ignatianum.edu.pl
Słowa kluczowe: dziecko, rodzina, ?rodowisko rodzinne, alternatywna opieka, zobowi?zania pa?stwa, prawa dziecka, ochrona

Abstrakt

Miliony dzieci na całym świecie są pozbawione środowiska rodzinnego. Dzieci te mają prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa. Prawną podstawę  tej ochrony stanowi przepis artykułu 20 Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 roku, który nakłada na państwa obowiązek zapewnienia opieki zastępczej dzieciom pozbawionym opieki rodzinnej. Artykuł przedstawia cel i treść przepisu artykułu 20 Konwencji o Prawach Dziecka. Autorka skupia się na interpretacji najważniejszych terminów użytych w artykule, takich jak pojęcie „rodziny” oraz „pozbawienia dziecka środowiska  rodzinnego”. Analizuje również charakter i zakres zobowiązań państwa wobec dziecka żyjącego poza swoją rodziną. Analiza artykułu 20 dokonana została w kontekście prawnym. Poddano jej Travaux Préparatories artykułu 20, treść przepisu artykułu 20, wytyczne dotyczące alternatywnej opieki nad dziećmi uchwalone w 2010 roku, a także adekwatne postanowienia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka i innych relewantnych dokumentach prawa międzynarodowego oraz wybranej literaturze przedmiotu.

Bibliografia

I. International documents:

The Universal Declaration of Human Rights, Dec. 10, 1948, A/

RES/3/217 A.

The Declaration of the Rights of the Child, Nov. 20, 1959, UN Doc. A/RES/1386 (XIV).

The International Covenant on Civil and Political Rights, Dec. 16, 1966, A/RES/21/2200 A Annex 2.

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Dec. 16, 1966, A/RES/21/2200 A Annex 1.

The 1978 report of the Commission on Human Rights, UN Doc. E/CN.4/1292, 1978.

The Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally, Dec. 3, 1986, UN Doc. A/RES/41/85.

The United Nations Convention on the Rights of the Child, Nov. 20, 1989, 28 I.L.M. 1456, 1577 U.N.T.S. 3.

The African Charter on the Rights and Welfare of the Child, July 11, 1990, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990).

CCPR General comment No. 19: Article 23 (The Family), Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses,adopted at the Thirty-ninth session of the Human Rights Committee, on 27 July 1990, Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 28 (1994).

The UN Guidelines for the Alternative Care of Children, Feb. 24 2010, UN Doc. A /RES/64/142*.

II. Literature:

Le Blanc L.J., The Convention on the Rights of the Child – United Nations Lawmaking on Human Rights, University of Nebraska Press, Lincoln and London 1995.

Van Bueren G., The International Law on the Rights of the Child, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/ Boston/London 1998.

Cantwell N., Holzcheiter A., Article 20: Children Deprived of Their Family Environment, in: A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/ Boston 2008.

Detrick S. et al., The United Nations Convention on the Rights of the Child. A Guide to the “Travaux Preparatoires”, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/ Boston/ London 1992.

Legislative History of the Convention on the Rights of the Child, Volume II, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations, New York and Geneva 2007.

III. Internet sources:

Children without parental care, <http://www.unicef.org/protection/57929_58004.html>.

Family separation in emergencies, <http://www.unicef.org/protection/57929_57994.html>.

Opublikowane
2015-05-07
Dział
Artykuły tematyczne