Przedsiębiorczy nauczyciel jako skuteczny wychowawca

Jan Czechowski

Abstrakt


Współcześnie obserwowany postęp  cywilizacyjny  i  realia  życia w dzisiejszym świecie wymuszają niejako na osobach odpowiedzial­ nych za wychowanie młodego pokolenia przyjęcie nowych strategii postępowania i utworzenie nowego wizerunku nauczyciela, wychowaw- cy, opiekuna. Owa przemiana niewątpliwie winna zmierzać w kierunku wypracowania  takich cech,  jak: efektywność, wielostronność, otwar- tość, jednym słowem przedsiębiorczość. Nauczyciel, będąc człowiekiem przedsiębiorczym, osiąga sprawnie rozwój i umiejętności potrzebne do pracy z dzisiejszą młodzieżą i dziećmi. Szczególnie w dobie teraźniej- szości, w której panuje zagubienie aksjologiczne  i  ideowe, potrzeba wychowawców ukierunkowanych  jednoznacznie na wartości nieprze- mijające przy  jednoczesnym otwarciu  i gotowości przyjęcia nowych form oddziaływania wychowawczego. Należy wciąż stawiać pytanie dotyczące sposobów rozwiązywania konfliktów dyscyplinarnych i form skutecznie prowadzonego wychowania. Przeprowadzone autorsko ba- dania miały na celu ustalenie znaczenia i istoty pojęcia: przedsiębior- czy nauczyciel w kontekście skuteczności jego wychowawczych dzia- łań. Badani należeli do różnych grup społecznych, a ich spostrzeżenia i uwagi posłużyły do sformułowania ogólnych wniosków i tez dotyczą- cych problematyki skuteczności wychowania w perspektywie   otwartości, przedsiębiorczości i nowoczesności nauczyciela.


Słowa kluczowe


osobowość nauczyciela; skuteczność wychowania; błędy wychowawcze; dyscyplinowanie młodzieży; samokształtowanie; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badania błędu pedagogicznego i jego postacie, ed. A. Berbeka, Aka­demia Ekonomiczna, Kraków 2000.

Bartosiewicz R., Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, AWF, Wrocław 2010.

Caplowic D., Education and Professional Preparation in Slovakia: State and Perspectives for Future Development, “Labour Pedagogy” 2009, no. 54.

Cohen L., Manion L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, “Zysk i S-ka”, Poznań 1999.

Dejnarowicz Cz., Wśród wychowanków, WSiP, Warszawa 1976.

Kosiewicz J., Filozoficzne aspekty kultury fizycznej i sportu, Wydawnictwo BK, Warszawa 2004.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, “Impuls”, Kraków 2004.

Nowocień J., Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły, AWF, Warszawa 2001.

Reisman J.M., Anatomy of Friendship, Irvington Publishers, New York 1979.

Sławiński S., Rozważania o wychowaniu, PAX, Warszawa 1983.

Stosowana psychologia wychowawcza, red. A. Gurycka, PWN, Warszawa 1980.

Strategie wychowawcze, ed. S. Kluczkowski, WAM, Kraków 1986.

Timischl W., Mile Stones in Vocational Education in Austria, “Labour Pedagogy” 2009, no. 54.

Wiemann G., Didactic Models in Vocational Education –Comparsion in Europe, “Labour Pedagogy” 2009, no. 54.

Wychowanie fizyczne i sport w szkole, eds. Z. Szaleniec, J. Bergier, Kancelaria Senatu, Warszawa 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.