Kreowanie postaw przedsiębiorczych studentów

Teresa Myjak

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie możliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów ostatniego roku studiów w publicznej uczelni wyższej. Autorka, oprócz rozważań teoretycznych, podjęła próbę zbadania (za pomocą kwestionariusza ankiety), czy i na ile można, poprzez szeroko rozumiany system edukacji, oddziaływać na postawy przedsiębiorcze młodzieży akademickiej, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Autorkę nurtują także inne pytania, np.: Jak studenci oceniają warunki kształtowania postaw przedsiębiorczych w społeczności akademickiej? Czy studia wyższe wpływają na kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentów? A jeżeli tak, to który sposób bardziej wpływa na kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentów, czy np. przekazywane zagadnienia teoretyczne, czy praktyczne? Czy ankietowani studenci należą do jakiejś organizacji studenckiej? Czy studenci biorą aktywny udział w organizowanych przez uczelnię inicjatywach związanych z przedsiębiorczością, np. dniach przedsiębiorczości, kołach zainteresowań, wymianie międzynarodowej studentów, warsztatach kreatywności? Studentów poproszono także o wskazanie właściwych dla nich charakterystyk, np.: czy są (lub nie) osobami kreatywnymi, czy podejmują (lub nie) nowe wyzwania. Ponadto mając na uwadze fakt, iż postawy przedsiębiorcze bezpośrednio przekładają się na działalność gospodarczą, zapytano studentów, czy po ukończeniu studiów planują podjąć konkretną działalność gospodarczą. Uzyskane od studentów opinie pozwolą udzielić odpowiedzi na powyższe pytania dotyczące postaw przedsiębiorczych. 

 

 


Słowa kluczowe


postawy przedsiębiorcze; przedsiębiorczość; studenci; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojewska B., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy przedsiębiorczości regionalnej, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Bourn D., Global skills: From economic competitiveness to cultural understanding and critical pedagogy, „Critical Literacy: Theories and Practices”, vol. 6, no. 1(2011).

Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.

Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Czaja I., Przedsiębiorczość sektora prywatnego w Polsce (ogólna charakterystyka za lata 1990-1998), w: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, red. J. Targalski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.

Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.

Gancarczyk M., Gancarczyk J., Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim, Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków 2008.

Jankiewicz S., Przedsiębiorczość – podstawowy czynnik wzrostu konkurencyjności gospodarki Polski, w: Przedsiębiorczość w edukacji, red. A. Andrzejczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

Klimek J., A co z naszą przedsiębiorczością?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

Kudłacz T., Reśko D., Ocena rozwoju przedsiębiorczości w subregionie sądeckim w latach 2001 – 2004, w: Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego, red. A. Rybarski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2006.

Myers D.G., Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Noga A., Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2012, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.

Rogoda B., Przedsiębiorczość i innowacje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Roman A., Roman M.Ł., Roman B.K., Roman K.K., Drewnowski M., Istota przedsiębiorczości w gospodarce, w: Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie, red. A. Roman, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2005.

Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.

Wach K., Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: Zeszyty Naukowe nr 769. Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

Żur A., Przedsiębiorczość organizacyjna jako strategia uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku, w: Zeszyty Naukowe nr 769. Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.