Przedsiębiorczość jako wartość dla organizacji i jednostki. Jak uczelnie mogą rozwijać postawy przedsiębiorcze wśród studentów

Olga Drynia

Abstrakt


Celem artykułu  jest zaprezentowanie aspektu przedsiębiorczości
jako wartości cennej zarówno dla jednostki, jak i dla różnorodnych organizacji. Przedsiębiorczość, jako wymiar zarządzania, nie może być jedynie ograniczana do promowania działań zmierzających do założenia własnej działalności gospodarczej, ale powinna wkraczać w sferę nabywania nowych umiejętności i kwalifikacji. Uczelnia powinna być dobrym miejscem na rozwijanie postaw przedsiębiorczych jednostek, a w artykule zostały opisane przykłady działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
dzięki którym studenci otrzymują różnorodne możliwości rozwoju i podstawy do kreowania własnej przestrzeni zawodowej.

Słowa kluczowe


wartości organizacyjne; przedsiębiorczość; kultura organizacyjna; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.

Borowiec M., Rachwał T., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2011/7, s. 321-332.

Brzozowski T, „Przedsiębiorczość” – pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2007/3, s. 196-203.

Cieślik J., Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 71-80.

Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWN, Warszawa 1993.

Drucker P., Praktyka zarządzania, PWE, Kraków 1998.

Delors J., Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998.

Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001.

Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

Karney J.E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.

Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Marszałek A., Uniwersytet przedsiębiorczy jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku, „Przegląd Organizacji” 2008/9, s. 9-22.

Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

Stoner J.A.F., Freeman E.R., Gilbert D.R. Jr, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.

Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1962.

Sikorski Cz., Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma?, Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa, Łódź 2000.

Sikorski Cz., Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.

Sikorski Cz., Kultury świata – kultury organizacji: zapiski z podróży, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

Trompenaars F., Kultura innowacji. Kreatywność pracownika a sukces firmy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2013/9, s. 246-257.

Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 120-127.

Zioło Z., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2012/8, s. 10-23.

(dostęp: 07.02.2014).

http://etc.online.uni-marburg.de/etc1/010.pdf Röpke J., The Entrepreneurial University. Innovation, academic knowledge creation and regional development in a globalized economy, Märburg 1998. (dostęp: 07.02.2014).

Materiały udostępnione przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, zgromadzone w trakcie realizacji projektu „Własna firma krok po kroku”.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.