Klaster jako platforma współpracy

Piotr Pietrzak

Abstrakt


Obecne uwarunkowania wymuszają na jednostkach naukowo-badawczych konieczność wprowadzania ciągłych zmian i ulepszeń. Konsekwencją tego jest coraz większe zainteresowanie współpracą szkolnictwa wyższego ze sferą szeroko pojętego biznesu oraz poszukiwanie rozwiązań przynoszących obu stronom wymierne korzyści. Jedną z propozycji jest tworzenie klastrów umożliwiających transfer wiedzy ze świata nauki do gospodarki, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w nieustannie zmieniającym się otoczeniu. Celem artykułu jest zaprezentowanie idei tworzenia klastrów wiedzy. Jako ilustrację empiryczną autor wykorzystał Klaster Innowacji w Agrobiznesie, działający przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.

 

 


Słowa kluczowe


klaster; biznes; szkolnictwo wyższe; współpraca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antczak B., Klaster wiedzy i technologii – uczeń, student, pracownik, w: E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010.

Barthelt H., Malmberg A., Maskell P., Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the Process of Konowledge Creation, „Progress in Human Geography”, nr 28 (2004) 1.

Betlej A., Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2012.

Cieślik A., Guliński J., Matusiak K.B., Skala-Poźniak A., Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, Wydawnictwo PARP, Warszawa-Poznań 2011.

Brodzicki T., Tamowicz P., Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych, opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji, Gdańsk-Radom 2008.

Czakon W., Strukturalne uwarunkowania zarządzania wiedzą w sieciach, „Przegląd Organizacji” 2012/5.

Hans-Dieter E., Knowledge hubs and knowledge clusters: Designing a knowledge architecture for development, Center for Development Research (ZEF), Bonn 2008.

Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S., Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, IBnGR, Gdańsk-Szczecin 2011.

Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009.

Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Instytut Śląski, Opole 2010.

Kładź-Postolska K., Transfer wiedzy i innowacji w klastrze, w: Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej” 2012/32.

Kładź-Postolska K., Współpraca w klastrach w różnych fazach ich cyklu życia, „Gospodarka Narodowa” 2013/11-12.

Kładź-Postolska K., Kowalski A.M., Stan rozwoju klastrów w Polsce, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.

Kowalski A.M., Rola klastrów w intensyfikacji współpracy nauki z gospodarka, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.

Krzysztofek A., Przedsiębiorczość akademicka jako narzędzie kształtowania rozwoju uczelni, w: Uniwersytet III generacji. Stan i perspektywy rozwoju, red. D. Burawski, Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań 2013.

Kuczewska J., Efekty wewnętrzne współpracy w klastrach, Analizy i Opracowania KEIE UG, nr 5 (2011) 2.

Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, London 1966.

Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010.

Measuring Innovation: A New Perspective, OECD, 2010.

Nowacki F., Aktywność przedsiębiorcza uniwersytetu III generacji – uniwersytet czy przedsiębiorstwo?, w: Uniwersytet III generacji. Stan i perspektywy rozwoju, red. D. Burawski, Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań 2013.

Pacholski L.M., Klastry a wzrost wartości firmy w regionie, w: Struktury klastrowe i ich funkcjonowanie, red. M.K. Wyrwicka, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań 2009.

Porter M.E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

Runiewicz-Wardyn M., Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój klastrów wiedzy na przykładzie klastra Route 128, „Master of Business Administration”, nr 114 (2011) 4.

Szczupska M., Grzelak P., Jarzębowski S., Klaster jako potencjał na przyszłość – studium przypadku, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2012/100.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), art. 4.,

Wissema J.G., TECHNOSTARTERZY dlaczego i jak?, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2005.

Wójcik-Augustyniak M., Klaster edukacyjny w Siedlcach, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej: Administracja i Zarządzanie”, nr 83 (2009) 10.

Zagórska R., Proces rozwoju klastrów badawczych w Polsce, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.