Edukacja jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorczości

Nelly Daszkiewicz

Abstrakt


Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie roli edukacji, a w szcze­ gólności edukacji przedsiębiorczej w rozwoju przedsiębiorczości. Arty­ kuł ma charakter teoretyczny i obejmuje przegląd literatury przedmiotu oraz dwóch najważniejszych raportów (Global Entrepreneurship Moni­ tor oraz WEF Global Education Initiative) z zakresu przedsiębiorczości i edukacji przedsiębiorczej. Problemy poruszane w  tekście obejmują teoretyczne aspekty przedsiębiorczości i przedsiębiorcy, podejścia do przedsiębiorczości, kierunki badań nad przedsiębiorczością oraz rolę edukacji w procesie przedsiębiorczości  i  rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto w artykule przestawione zostały międzynarodowe badania komparatystyczne przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem czynnika edukacji w procesie przedsiębiorczym oraz wybrane wyniki badań dotyczące wpływu edukacji na przedsiębiorczość. Tekst kończą wnioski podsumowujące.


Słowa kluczowe


przedsiębiorczość; przedsiębiorca; edukacja przedsiębiorcza; edukacja przedsiębiorczości; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, GTN, Gdańsk 2003.

Daszkiewicz N., Wach K., Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.

Gaweł A., Proces przedsiębiorczy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013.

Grilo I., Thurik R., Determinants of Entrepreneurial Engagement Levels in Europe and the US, “Industrial and Corporate for Change” 2008, vol. 17, no. 6, pp. 1113-1145.

Honig B., Samuelson M., Planning and Entrepreneurs: A Longitudinal Examination of Nascent Entrepreneurs in Sweden, “Journal of Small Business Management” 2012, vol. 4, no. 4, pp. 365-638.

Iyigun M.F., Owen A.L., Risk, Entrepreneurship and Human-Capital Accumulation, “The American Economic Review” 1998, vol. 88, no. 2, pp. 454-457.

Jamieson I., Schools and Enterprise, in: Education for Enterprise, eds. A.G. Watts, P. Moran, Cambridge: Careers Research and Advisory Centre CRAC, pp. 19-27.

Johansson E., Self-employment and Liquidity Constraints. Evidence from Finland, “The Scandinavian Journal of Economics” 2012, vol. 102, issue 1, pp. 123-134.

Kelly D.J., Singer S., Herrington M., Global Entrepreneurship Monitor. 2011 Global Report, Global Entrepreneurship Research Association, London 2012.

Moros J.E., Bosma N., Global Entrepreneurship Monitor 2013. Global Report, 2013 Global Entrepreneurship Research Association, Lon­don 2014.

Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, wyd. II, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1998.

QAA, Enterprise and Entrepreneurship Education. Guidance for UK Higher Education Providers. Draft for Consultations, The Quality Assurance Agency for Higher Education, February 2012.

Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.

Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, in: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, eds. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akre­

dytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, pp. 120-127.

Wach K., Entrepreneurship Education in Poland, “ERENET Profile” 2008, vol. III, no. 3 (11), pp. 36-44.

Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2013, vol. 9, pp. 246-256.

Wach K., Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój poprzez umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, War­szawa 2012.

World Economic Forum, Educating the Next Wave of Entrepreneurs. Unlocking Entrepreneurial Capabilities to meet the Global Challenges of the 21st Century, Global Education Initiative Davos-Klosters, Switzerland January 2009.

Zbierowski P., Bratnicki M. at al., Global Entrepreneurship Monitor. Poland 2012, PARP – UE w Katowicach, Warszawa 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.