Indywidualizm pedagogów akademickich: zagrożenia i perspektywy

Krystyna Duraj-Nowakowa

Abstrakt


Przesłanki filozoficzne obligują do myślenia o starożytnym rodowodzie humanistycznej kategorii indywidualizmu człowieka. Rozwój poglądów na indywidualizm sięga przesłanek z filozofii, polityki i etyki epoki najpierw starożytnej Grecji, potem zaś – epoki oświecenia, co towarzyszyło równoległej transformacji humanizmu także w kolejnych epokach. Z rodowodu i założeń indywidualizmu na gruncie/w opozycji do socjologii grupy i psychologii indywiduum wyprowadzone wartości i cele legły u podstaw cech/właściwości osób nauczycieli akademickich, afirmujących jednostkowy byt/zachowania i całkowitą wolność. Ma to związek z naukotwórczą funkcją osoby pedagoga akademickiego: niezależnego, odrębnego, zdystansowanego wobec norm, na przykład obyczajowych, oryginalnego w myśleniu, pasjonata, twórcy, usatysfakcjonowanego pracą w uniwersytecie. Psychologia humanistyczna i pedeutologia tejże odmiany humanistycznego pojmowania osoby i działalności pedagoga akademickiego dostarcza założeń wyrażania jego indywidualizmu ambiwalentnie w przedziałach między zagrożeniami a szansami/perspektywami społeczno-pedagogicznymi.


Słowa kluczowe


indywidualizm pedagogów akademickich; pasja pedagoga akademickiego; satysfakcja pedagoga akademickiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adair J., Anatomia biznesu. Motywacja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka, przekł. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności – raport z badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.

Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system: ograniczenia działania zespołowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.

Day C., Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Duraj-Nowakowa K., Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

Duraj-Nowakowa K., Pisarstwo pedagogów między rzemiosłem a sztuką, Kraków 2013 (maszynopis tylko w archiwum autorki).

Duraj-Nowakowa K., Źródła podejść do pedagogiki: zarys problemów, Wydawnictwo ŚSW, Kielce 2005.

Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

Kossowska M., Jamruż S., Witkowski T., Psychologia dla trenerów, Wydawnictwo AWF, Kraków 2008.

Koźmiński A.K., Piotrkowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

McKay G.D., Dinkmeyer D., To, jak się czujesz, zależy od Ciebie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Manterys A., Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Mądrzycki T., Deformacje w spostrzeganiu ludzi, WSiP, Warszawa 1986.

Miś A., Filozofia współczesna: główne nurty, Wydawnictwo IFiS, Warszawa 1995.

Misztal B., Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000.

Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów u progu reformy systemu edukacji, red. K. Duraj-Nowakowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999.

Nowacki T., Praca ludzka, Wydawnictwo ITE, Radom 2009.

Nowacki T.W., Świat marzeń, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000.

Poraj G., Od pasji do frustracji: modele psychologiczne funkcjonowania nauczycieli, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009.

Rozmus A., Indywidualny styl prowadzenia zajęć, w: Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, red. A. Rozmus, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Taylor Ch., Nowoczesne imaginaria społeczne, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.

Tocqueville de A., O demokracji w Ameryce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.

Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

Wiatrowski Z., Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, Wydawnictwo ITE, Radom 2009.

Witwicki W., Sprężyny działania ludzkiego, Wydawnictwo UW, Warszawa 1936.

Wykładowca doskonały: podręcznik nauczyciela akademickiego, red. A. Rozmus, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Vopel K.W., Zakłócenia – blokady – kryzysy: eksperymenty i ćwiczenia do nauki i pracy grupowej, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005.

Zybertowicz A., Przemoc i poznanie, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.