Miejsce przedsiębiorczości w systemie edukacyjnym Francji i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionów. O idei l’esprit d’entreprise

  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: sdorocki@up.krakow.pl
  • Paweł Brzegowy Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: vic8@op.pl
Słowa kluczowe: francja, kszta?cenie, m?p, samozatrudnienie, przedsi?biorczo??, przedsi?biorcza edukacja, edukacja w zakresie przedsi?biorczo?ci

Abstrakt

 Intencją pracy jest ukazanie miejsca i roli przedsiębiorczości we fran­ cuskim systemie edukacyjnym. Jeszcze do niedawna nauczanie przed­ siębiorczości zarezerwowane było jedynie dla szkolnictwa wyższego. Poprzez wprowadzony w 2004  roku w klasach gimnazjalnych moduł découverte professionnelle, postanowiono zaznajomić jego uczestników ze współczesnymi uwarunkowaniami gospodarczymi oraz przygotować ich do przyszłej aktywności zawodowej. Francję tradycyjnie zwykło się postrzegać  jako państwo mało dynamiczne pod względem przedsię­ biorczości. Pragnąc przyjrzeć się  tej kwestii bliżej, przeanalizowano zagadnienie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie jej nauczania oraz regionalnego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych Francuzów w stosunku do liczby nowo powstałych firm. Czy poczynione starania pobudziły francuskiego ducha przedsiębiorczości? W rzeczo­ nym studium wykorzystano literaturę przedmiotu oraz dane statystycz­ ne udostępnione przez francuskie instytucje naukowe: L’Agence Pour la Création d’Entreprises (APCE) oraz Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE).

 

Bibliografia

Bécard F., Panorama National de l’enseignement de l'entrepreneu-riat–innovation et de l’entrepreneuriat étudiant 2011, „Panorama CGE – Enseignement Entrepreneuriat & Entrepreneuriat Etudiant” 2011, <http://www.letudiant.fr/static/uploads/tp3/media/Enquete_CGE_2012_Entrepreneuriat.pdf>.

Bechard J-P., L’enseignement en entrepreneurship à travers le monde: vali-dation d’une typologie, „Management International” 1998,3(1), s. 25-34.

Borowiec M., Dorocki S., Jenner B., Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych, w: Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficz­

nego, nr 13, Warszawa–Kraków 2009, s. 95-109.

Chauffaut D., Lensing-Hebbenet C., Noya A., L’entrepreneuriat social en France. Réflexions et bonnes pratiques, La Documentation fran­çaise. Rapports & Documents, Paris 2013.

Davezies L., La crise qui vient:Lanouvelle fracture territorial, Seuil, Paris 2012.

Dorocki S., Kształtowanie się regionów przemysłowych Francji, w: Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 10, Warszawa–Kraków 2008, s. 45-54.

Dorocki S., Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 17, s. 67-86.

Dorocki S., Jenner B., Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Francji, w: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych. Europa bez granic –nowa jakość przestrzeni, red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, nr 4, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 69-74.

Dorocki S., Kilar W., Rachwał T., Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, w: Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, red. Z. Zioło, T. Rachwał,

„Przedsiębiorczość – Edukacja” 2011, nr 7, s. 308-320.

Fayolle A., L’enseignement de l’entrepreneuriat dans le système éducatif supérieur français: un regard sur la situation actuelle, „Gestion” 2000, 17(2), s. 77-95.

Kilar W., Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej o wiedzę, w: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przed­siębiorczość – Edukacja” 2008, nr 4, s. 60-69.

Kudełko J., Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 651, Kraków 2004, s. 75-90.

Kurek S., Rachwał T., Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej, w: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, red. Z. Zioło, T. Ra­chwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2010, nr 6, s. 472-485.

Lee S.Y., Florida R., Acs Z., Creativity and Entrepreneurship: a Regional Analysis of New Firm Rormation, „Regional Studies” 2004, 38(8), s. 879-891.

Marchesnay M., Trente ans d’entrepreneuriat et PME en France: naissance, connaissance, reconnaissance, „Revue internationale P.M.E.: économie et gestion de la petite et moyenne entreprise” 2008, 21 (2), s. 145-168.

Naudé W., Entrepreneurship in Economic Development, „Research Paper” 2008, 20, s. 1-47.

Phelps E., Zoega G., Entrepreneurship, Culture and Openness, w: Entrepreneurship and Openness:Theory and Evidence, red. D.B. Au­dretsch, R. Litan, R. Strom, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2009, s. 101-130.

Planhol X., Claval P., Géographie historique de la France, Fayard, Paris 1988.

Rachwał T., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej, w: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II, red. B. Suchacka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 427-434.

Rachwał T., Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2005, nr 1, s. 137-144.

Rachwał T., Podstawy przedsiębiorczości. Słownik, Nowa Era, War­szawa 2006.

Raźniak P., Pozycja gospodarcza polskich miast na arenie międzynarodowej i krajowej, w: Miasta, aglomeracje, metropolie – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2014, s. 24-65.

Raźniak P., Winiarczyk-Raźniak A., Spatial Distribution and Differences in Migration Patterns and Revenues of Gminas in the Kraków Metropolitan Area, „Bulletin of Geography. Socio-Economic Series” 2013, nr 19, s. 73-86.

Tounés A., Un cadre d’analyse de l’enseignement de l’entrepreneuriat en France, Cahier de recherche du réseau Entrepreneuriat de l’AUF, Rouen 2003, s. 1-15.

Tracz M., Rachwał T., Przedmiot podstawy przedsiębiorczości – założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli, w: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2007, nr 3, s. 286-296.

Visot M., Fleur Pellerin: „Je souhaite créer une école de l’entrepre-neuriat”, 26.08.2013, „Le Figaro.fr”, <http://www.lefigaro.fr/entre­preneur/2013/08/26/09007-20130826ARTFIG00434-fleur-pellerin-

je-souhaite-creer-une-ecole-de-l-entrepreneuriat.php>.

Wach K., Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości, „Horyzonty Po­lityki” 2011 2(2), s. 195-214.

Zioło Z., Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2008, nr 4, s. 12-23.

Zioło Z., Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu, w: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2007, nr 3, s. 10-17.

Zioło Z., Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, w: Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa gospodarki, red. Z.Zioło,T.Rachwał,

„Przedsiębiorczość – Edukacja” 2006, nr 2, s. 10-17.

leaders phosphorent sur l’emploi de demain, „L’Hebdo” 24.05.2006,<http://www.hebdo.ch/leaders_phosphorent_sur_lemploi_de_de­main_23054_.html>.

Opublikowane
2014-12-30