Samotność, kreatywność i poczucie sensu życia człowieka w trzecim tysiącleciu

  • Beáta Balogová Uniwersytet Rzeszowski e-mail: beata.balogova sme.sk
  • Martin Lačný Uniwersytet Rzeszowski martin.lacny@unipo.sk
Słowa kluczowe: samotno??, odosobnienie, kreatywno??, sens ?ycia, stres

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę samotności w pozytywnym kontekście życia społecznego człowieka współczesnej doby. Równocześnie jest refeksją nad sensownością egzystencji, analizując przeżywanie trudnych życiowych stytuacji, których skutkiem jest posttraumatyczny stres. Przeżycie tego stresu dostarcza jednostce wyższej jakości życia, z wyższą miarą wytrzymałości. Tym samym jej życie otrzymuje nową postać znaczenia codziennej egzystencji, nabiera sensu. Jednakże przezwyciężanie życiowych doświadczeń, poziom zdolności w pokonywaniu trudności wymaga różnorodnej kreatywności.

Bibliografia

Aaland E., Matulayová T., Etické reflexie v pomáhajúcich profesiách, Vydavatel’stvo Prešovskej Univerzity, Prešov 2011.

Adler A., Porozumnění životu, Aurora, Praha 1999.

Bilasová V., Výzvy pre etiku v súčasnosti, FF PU, Prešov 2010.

Bruno F.J., Nebuďte sami aneb Jak získat přítele, Lidové noviny, Praha 2002.

Dessaintová M.P., Nezačínejte stárnout, Portá, Praha 1999.

Eis Z., Krize všedního dne, Grada, Praha 1994.

Halama P., Zmysel života z pohľadu psychológie, Slovak Academic Press, Bratislava 2007.

Határ C., Edukatívne a sociálne aspekty rezidenciálnej starostlivosti o seniorov, PF UKF, Nitra 2008.

Chomová Z., Patologické prejavy osamelosti, FF PU, Prešov 2004.

Gehlen A., Duch ve světě techniky, Svoboda, Praha 1972.

Kalvach Z., et al, Geriatrie a gerontologie, Grada, Praha 2005.

Kinauer P.F., Už nechcete žít sami?, Portál, Praha 2003.

Kožený J., Tišanská J., Dotazník sociální opory – MOS: Vnitřní struktura nástroje, W Československá psychologie, (2003), roč. XLVII, č. 2.

Kvašňáková L., Posudzovanie životnej situácie ohrozených detí a ich rodín v Gateshead vo Veľkej Británii. W Posuzováni životní situace v sociálni práci, Gaudeamus, Hradec Králové 2008.

Křivohlavý J., Psychologie nemoci, Grada, Praha 2002.

Křivohlavý J., Psychologie zdraví, Grada, Praha 2001.

Längle A., Sinnspuren. Dem Leben Antwort geben, Universität Klagenfurt, St. Pölten-Wien 2005.

Machovec M., Smysl lidské existence, Akropolis, Praha 2006.

Mareš J., Posttraumatický rozvoj člověka, Grada, Praha 2012.

Mareš J., Sociální opora u dětí a dospívajících I., Hradec Králové 2001.

Matoušek O., Slovník sociální práce, Portál, Praha 2003.

Nesnídalová R., Extrémní osamělost, Portál, Praha 1994.

Novosad F., Vysvetľovanie rukami, Iris, Bratislava 1994.

Šoltésová D., Možné benefity canisterapie pri senioroch, „Svet seniora – senior vo svete”, 2008, pp. 129‑139.

Taylor C., Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Harvard Univeristy Press, Harvard 1989.

Tournier P., Osamělost mezi lidmi, Návrat domú, Praha 1998.

Trachtová D., Svojpomocné skupiny onkologických pacientok ako jedna z foriem sociálnej opory, FF PU, Prešov 2003.

Výrost J., Slaměník I., Aplikovaná sociální psychologie 1, Grada, Praha 1998.

výrost J., Slaměník I., Aplikovaná sociální psychologie 2, Grada, Praha 2001.

Výrost J., Slaměník I., Aplikovaná sociální psychologie 3, Grada, Praha 2002.

Opublikowane
2013-06-30
Dział
Artykuły tematyczne