Doświadczenie pracy – antropologia oraz aksjologia osobistych i społecznych relacji w perspektywie rozwoju człowieka

Krystyna Ablewicz

Abstrakt


Autorka wychodzi z założenia, że konstytutywne dla doświadczenia
sensu wykonywanej pracy jako rodzaju aktywności człowieka ukierunkowanej na dobro publiczne jest doświadczenie dobra osobistego. Ono bowiem w pierwszej kolejności pozwala na faktyczne realizowanie dobra wspólnego. Poczucie dobra osobistego zostaje zinterpretowane w kontekście holistycznej koncepcji człowieka, w której pozostaje on świadomy zachodzących w nim powiązań pomiędzy myślami, przeżyciami oraz towarzyszącymi im cielesnymi doznaniami. Jednocześnie też autorka zwraca uwagę, że samo doświadczenie pracy może być dla człowieka doświadczeniem rozwojowo pozytywnym oraz destruktywnym. O tym, jakie ono jest, decyduje ethos pracy, na który składają się zarówno warunki zewnętrzne, organizowane przez pracodawcę, jak i warunki osobowe, za które jest odpowiedzialny sam pracujący. Na poszczególnych etapach rozważań autorka korzysta między innymi z tekstów Józefa Tischnera, Martina Bubera i Aleksandra Lowena. Zwłaszcza studia tego ostatniego stały się podstawą do wskazania empirycznego wskaźnika poczucia dobra osobistego, jakim jest cielesna przyjemność towarzysząca zaangażowanemu wykonywaniu określonych pracą zawodową czynności.

Słowa kluczowe


antropologia pedagogiczna; ethos pracy; osobisty rozwój człowieka; alienacja; wartości; dialog; przyjemność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ablewicz K., Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994.

Bollnow O.F., Erfahrungsbegriff in der Peadagogik, Z.f.Pead.14Jg, 1968, nr 3.

Buber M., Ja i Ty. Wybór tekstów filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1992.

Ingarden R., O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, w: Książeczka o człowieku, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1973.

Lowen A., Przyjemność, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011.

Tischner J., Etyka wartości i nadziei, w: Wobec wartości, red. D. v. Hildebrandt, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wydawnictwo „W Drodze”, Poznań 1984.

Tischner J., Polski kształt dialogu, (Na prawach rękopisu) 1979.

Wereszka M., Psychoterapia, to jest moja partia polityczna, Wydawnictwo Różnica, Kraków 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.