Data publikacji : 2016-11-08

Wybrane formy edukacji a kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży akademickiej

Angelika AndrzejczykDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Streszczenie

Cel naukowy: Celem opracowania jest określenie związku pomiędzy rozwojem przedsiębiorczości młodzieży akademickiej w wymiarze postawy i prowadzenia własnej działalności gospodarczej a uczestnictwem w różnorodnych formach edukacji formalnej i nieformalnej.

Problem i metody badawcze: Organizacja procesu edukacji w kontekście rozwoju przedsiębiorczości ograniczana jest głównie do przekazywania wiedzy o przedsiębiorczości, kształtowaniu umiejętności, nie zaś w celu kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczych. Podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanych efektów a głównych błędów można upatrywać w systemie edukacyjnym.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono fragment wyników badań przeprowadzony wśród studentów studiujących na uczelniach w województwie podlaskim w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015. Analizy dokonano w oparciu o literaturę przedmiotu i zastosowane metody statystyczne (korelacje Spearmana).

Proces wywodu: Rozważania wprowadzające przeprowadzono w oparciu o wybraną literaturę przedmiotu. W dalszej części dokonano analizy statystycznej zgromadzonych danych. W pierwszej kolejności zaprezentowano zależności pomiędzy uczestnictwem w edukacji formalnej a postawą przedsiębiorczą, następnie zależności między edukacją nieformalną a postawą przedsiębiorczą studentów. Przedstawiono również korelacje uczestnictwa w edukacji formalnej i nieformalnej a posiadaniem własnej działalności gospodarczej.

Wyniki analizy naukowej: Występuje bardzo słaba zależność między niektórymi, podejmowanymi aktywnościami, a przyjmowaną postawą przedsiębiorczą i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, przy czym siła oddziaływania edukacji nieformalnej jest nieznacznie większa.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; postawa przedsiębiorcza ; formy edukacji ; edukacja formalna ; edukacja nieformalnaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP