Data publikacji : 2015-06-30

Práca v kontexte sociálnej filozofie

Peter KondrlaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na skúmanie morálneho rozmeru práce.
Sú hľadané odpovede na otázky, či je pre človeka práca povinnosťou
alebo si slobodne volí, či bude alebo nebude pracovať. V kontexte týchto otázok sa príspevok snaží interpretovať prácu v kategóriách sociálnej filozofie akými sú právo na prácu spoločné dobro, vykorisťovanie, egoizmus. Cieľom príspevku je pochopenie transcendentného rozmeru práce v zmysle konania dobra pre iných a zároveň ako prostriedku pre dosiahnutie Nebeského kráľovstva.

Autor omawia zagadnienie postawy moralnej wobec pracy. Poszukuje odpowiedzi na pytania, czy obowiązkiem człowieka jest pracować, czy praca stanowi jego wolną decyzję. Jednocześnie tekst skupia się na zrozumieniu pracy w kategoriach filozofii społecznej, jakimi są prawo do pracy, wspólne dobro, wykorzystywanie, egoizm. Celem artykułu jest wskazanie na konieczność trancendentnego rozumienia pracy, w którym jest ona środkiem do okazywania dobra względem innych, jak również do osiągnięcia królestwa Bożego.

Słowa kluczowe

práca ; spravodlivosť ; egoizmus ; spoločné dobro ; transcendenciaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP