Data publikacji : 2016-12-19

Przedsiębiorczość aksjologiczne uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu.

Magdalena Maria ZdunDział: Konferencja EDP 2020 (nr 51-52 wrzesień i grudzień 2020)

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie socjologicznej dyskusji wokół przedsiębiorczości w kontekście idei uniwersytetu. W zamierzeniach pracy mieści się również konfrontacja i koncepcyjne zestawienie dwóch kategorii: uni­wersytetu i przedsiębiorczości. Jej efektem ma być wyjawienie potencjału współ­czesnej akademii do rozbudzania inicjatyw gospodarczych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Punktem wyjścia w niniejszej dyskusji jest pytanie o kondycję współczesnego uniwersytetu oraz sens przedsiębiorczości. Problem badawczy sprowadza się do wskazania wzajemnych powiązań pomiędzy przedsiębiorczością i uniwersytetem, które cechują się skomplikowaną (aksjolo­giczno-pragmatyczną) naturą. Metodą niniejszej analizy jest dyskusja koncepcji i pojęć, a naczelnymi kategoriami analitycznymi: przedsiębiorczość i uniwersytet.

 PROCES WYWODU: Tytułowa przedsiębiorczość zostanie rozważona w od­niesieniu do socjologicznych koncepcji rozwoju gospodarczego m.in. autor­stwa Schumpetera, Webera, Hagena czy wreszcie McClellanda oraz Fromma i Maccoby’ego. Cechą wspólną przyjętych do analizy koncepcji jest aksjologicz­ne uwarunkowanie przedsiębiorczej działalności człowieka. Teza na temat dużej roli imponderabiliów kulturowych w kształtowaniu postaw aktywnych gospodar­czo stanowi punkt wyjścia do wpisania przedsiębiorczości w ideę uniwersytetu.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Efektem analizy jest konstatacja na temat wza­jemnego podobieństwa dwóch przyjętych do analizy kategorii. Jak się okazuje, fundamentalne dla uniwersytetu wartości (wolność, prawda, racjonalność) stano­wią również sedno przedsiębiorczości. Oznacza to, że oskarżana o swą nieaktu­alność idea akademii stać się może naturalnym inkubatorem przedsiębiorczości.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przeprowadzony wywód pozwa­la wyprowadzić ostateczny wniosek i rekomendację: szansą dla przedsiębiorczo­ści i uniwersytetu jest wielowymiarowe ich rozumienie, a zagrożeniem redukcjo­nizm, odzierający z warstwy aksjologicznej oba analizowane pojęcia.

 

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; idea uniwersytetu ; wartości ; aksjologiaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP