Data publikacji : 2016-11-08

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów – efekty, możliwości i trudności.

Danuta Maria WiśniewskaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Cel naukowy: Celem artykułu jest określenie uwarunkowań i uzyskiwanych wyników w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów.

Problem i metody badawcze: Problem badawczy wiąże się z poszukiwaniem uwarunkowań kształtowania postaw przedsiębiorczych w procesie kształcenia realizowanym w szkole średniej i wyższej. Koncentracja na uzyskiwanych wynikach w zakresie postaw przedsiębiorczych związana jest z przeglądem badań dotyczących przedsiębiorczości studentów oraz oceny przedsiębiorczości absolwentów z perspektywy potencjalnych pracodawców. Zastosowaną metodą badawczą jest krytyczna analiza literatury.

Proces wywodu: W pierwszej części autor koncentruje się na wynikach badań dotyczących realizacji procesu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w szkołach średnich oraz na opinii uczniów dotyczącej zakładania własnej działalności gospodarczej. W dalszej części prezentuje wyniki badań dotyczące przedsiębiorczości studentów m.in. chęci podejmowania własnej działalności gospodarczej oraz związanych z tym barier, rodzaju działań podejmowanych w celu założenia firmy itp. Na koniec autor zwraca uwagę na ocenę przygotowania absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej z perspektywy potencjalnych pracodawców.

Wyniki analizy naukowej: W wyniku przeprowadzonej analizy autor dochodzi do wniosku, iż studenci są chętni do podejmowania działań przedsiębiorczych, lecz obawiają się własnego braku wiedzy odnoście założenia i prowadzenia własnej firmy.

Wnioski, innowacje, rekomendacje: Autor sygnalizuje, aby w programach kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w szkole wyższej położyć większy nacisk na tematykę związaną z formalnościami odnośnie zakładania przedsiębiorstwa oraz pozyskiwaniem środków finansowych na ten cel.

.

Słowa kluczowe

edukacja ; edukacja przedsiębiorcza ; postawy przedsiębiorcze ; szkoła wyższa ; szkoła średnia ; pracodawcy.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP