Data publikacji : 2016-12-19

Czynniki wewnętrzne jako determinanta ścieżek karier zawodowych młodzieży dolnośląskiej w świetle wyników badań własnych

Agata Ewa StrzelczykKatarzyna Kulig-MoskwaDział: Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zbadanie, czy i jak czynniki wewnętrzne, takie jak: wiek, płeć, kompetencje oraz wartości życiowe, determinują wybór ście­żek karier młodych mieszkańców Dolnego Śląska.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 18-28 lat. Do analizy wykorzystano: współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik zmienności, test równości średnich, test dla dwóch wskaźni­ków struktury, test niezależności chi‑kwadrat oraz analizę skupień.

PROCES WYWODU: Wywód rozpoczyna analiza literatury dotyczącej kariery zawodowej. Następnie przedstawiona została metodyka przeprowadzonych ba­dań. Główną część artykułu stanowi analiza ilościowa wyników przeprowadzo­nego badania ankietowego.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Największą grupę stanowią niezdecydowani, czyli tacy, którzy nie mają sprecyzowanej wizji przyszłości, choć deklarują, że ją planują. Z grupy zdecydowanych największą popularnością cieszy się przedsię­biorcza ścieżka kariery zawodowej, czyli właściciele firm. Kolejna grupa, co do popularności wizji zawodowej przyszłości, to pracownicy dużej firmy. Najmniej popularną ścieżką kariery jest pracownik administracji. Przeprowadzona analiza statystyczna dowodzi, że wybrane czynniki wewnętrzne nie wpływają na wybory deklarowanych ścieżek życiowych przez młodych ludzi. Dodatkowo wykazano, że młodzi ludzie cenią wartości podstawowe, takie jak: zdrowie, rodzina, przy­jaźń i uczciwe życie. Mniej ważne są sława, sukces i życie pełne przygód. We­dług badań mniej istotne dla młodych są wiara i religia oraz czynny udział w życiu społeczno‑politycznym, co znacząco różni ich od pokolenia ich dziadków. Ob­szar badań dotyczący samooceny wybranych kompetencji ujawnia, że młodzi respondenci mają niską samoocenę, co jest sprzeczne z opinią pracodawców o młodych na rynku pracy.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Jeśli to nie czynniki wewnętrzne wpływają na wybory w zakresie kariery zawodowej, to być może istotniejsze są czynniki zewnętrzne płynące z otoczenia, jak np. środowisko czy edukacja. Daje to podstawę do pogłębiania badań w tym zakresie a jednoczenie nadzieję na moż­liwość kształtowania przyszłości zawodowej przez sprzyjające warunki otoczenia.

Słowa kluczowe

ścieżka kariery ; czynniki wewnętrzne ; młodzież ; przedsiębiorczośćSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP